วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  Bachelor of Science Program in Forestry วท.บ. (วนศาสตร์) B.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25430021100235 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้

Read more

วท.ม. (วนศาสตร์ ) ปรับปรุง พ.ศ 2562 (NEW)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ Master of Science Program in Forestry วท.ม. (วนศาสตร์) M.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25230021100119 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

Read more

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายงานบริการการศึกษา คณะวนศาสตร์ ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา e-mail: Phichit.S@ku.ac.th Assistant Prof. Dr. Phichit Somboon Associate Dean for Education     ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา e-mail: fforrcm@ku.ac.th Assistant

Read more

บริหารหลักสูตร/ประกันคุณภาพ

บริหารหลักสูตร การติดตามการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561  เดือนกันยายน 2561 [download]        ปีการศึกษา 2560 [download]  ปีการศึกษา2559 [download] การติดตามการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561  เดือนกันยายน 2561 [download]       

Read more