หลักสูตรที่ต้องดำเนินการกรอกเล่มหลักสูตร มคอ. 2 เข้าระบบ CHECO

เนื่องด้วย สกอ. ยังไม่ได้รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวนศาสตร์ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม.

Read more

วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  Bachelor of Science Program in Forestry วท.บ. (วนศาสตร์) B.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25430021100235 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้

Read more

วท.ม. (วนศาสตร์ ) ปรับปรุง พ.ศ 2562 (NEW)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ Master of Science Program in Forestry วท.ม. (วนศาสตร์) M.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25230021100119 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

Read more

ปร.ด. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว Doctor of Philosophy Program in Parks, Recreation, and Tourism รหัสหลักสูตร  25540021103049 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 โครงสร้างหลักสูตร    แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 

Read more

ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Forestry รหัสหลักสูตร      25340021100178 เล่มหลักสูตร มคอ. 2  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 –

Read more

วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program) รหัสหลักสูตร     25440021100607 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้วยตำแหน่งของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน มีพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป (continental) และคาบสมุทร

Read more

วท.ม. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม Master of Science Program in Forest Resource and Environmental Administration รหัสหลักสูตร    25420021100774 เล่มหลักสูตร มคอ. 2   ปรัชญา ผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนทัศน์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพอย่างยั่งยืน ความสำคัญ ปณิธานแห่งวิชาชีพวนศาสตร์

Read more

วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ Master of Science Program in Forest Resource Management รหัสหลักสูตร    25230021100029 เล่มหลักสูตร มคอ. 02   ปรัชญา ผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยผสมผสานความรู้และพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินการเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อจะได้กำหนดทิศทางและวิธีการในการจัดการดูแลป่าไม้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Read more

วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ Master of Science Program in Wood and Paper Industrial Technology รหัสหลักสูตร  25230021100108 เล่มหลักสูตร มคอ.2 ความสำคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ เป็นหลักสูตรทางด้านวนศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของไม้อย่างคุ้มค่า โดยเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรและป่าไม้ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมผลิตแผ่นใยไม้อัด

Read more

วท.ม. สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา Master of Science Program in Silviculture รหัสหลักสูตร  25230021100119 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา มีแนวคิดในการให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถระดับสูงโดย กระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านวนวัฒนวิจัยตอบสนองความต้องการของประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

Read more