วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  Bachelor of Science Program in Forestry วท.บ. (วนศาสตร์) B.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25430021100235 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้

Read more

วท.ม. (วนศาสตร์ ) ปรับปรุง พ.ศ 2562 (NEW)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ Master of Science Program in Forestry วท.ม. (วนศาสตร์) M.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25230021100119 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

Read more

ปร.ด. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว Doctor of Philosophy Program in Parks, Recreation, and Tourism รหัสหลักสูตร  25540021103049 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 โครงสร้างหลักสูตร    แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 

Read more

ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Forestry รหัสหลักสูตร      25340021100178 เล่มหลักสูตร มคอ. 2  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 –

Read more

วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program) รหัสหลักสูตร     25440021100607 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้วยตำแหน่งของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน มีพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป (continental) และคาบสมุทร

Read more

วท.ม. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม Master of Science Program in Forest Resource and Environmental Administration รหัสหลักสูตร    25420021100774 เล่มหลักสูตร มคอ. 2   ปรัชญา ผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนทัศน์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพอย่างยั่งยืน ความสำคัญ ปณิธานแห่งวิชาชีพวนศาสตร์

Read more

วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ Master of Science Program in Forest Resource Management รหัสหลักสูตร    25230021100029 เล่มหลักสูตร มคอ. 02   ปรัชญา ผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยผสมผสานความรู้และพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินการเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อจะได้กำหนดทิศทางและวิธีการในการจัดการดูแลป่าไม้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Read more

วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ Master of Science Program in Wood and Paper Industrial Technology รหัสหลักสูตร  25230021100108 เล่มหลักสูตร มคอ.2 ความสำคัญ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ เป็นหลักสูตรทางด้านวนศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของไม้อย่างคุ้มค่า โดยเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรและป่าไม้ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมผลิตแผ่นใยไม้อัด

Read more

วท.ม. สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา Master of Science Program in Silviculture รหัสหลักสูตร  25230021100119 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา มีแนวคิดในการให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถระดับสูงโดย กระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านวนวัฒนวิจัยตอบสนองความต้องการของประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

Read more

วท.ม. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว Master of Science Program in Parks, Recreation, and Tourism รหัสหลักสูตร      25420021100763 เล่มหลักสูตร มคอ. 2  ปรัชญา การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ

Read more