วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
Master of Science Program in Forest Biological Science
รหัสหลักสูตร   25230021100097

เล่มหลักสูตร มคอ.2

ปรัชญาและความสำคัญ
       สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ ให้เป็นไปตามปรัชญาของคณะวนศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีปณิธานคือ สอนดี วิจัยดี บริการวิชาการดี มีคุณธรรม นำศาสตร์ชีววิทยาป่าไม้ให้เด่น เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งของทรัพยากรธรรมชาติ คือทรัพยากรชีวภาพ (Bioresources) ที่ประกอบด้วย พืช สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์  มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อโครงสร้าง และหน้าที่ทางนิเวศ จากความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพดังกล่าวที่มีความเชื่อมโยงต่อนิเวศบริการ (Ecological services) และสิ่งแวดล้อมแล้ว  การให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร  ยารักษาโรค และสารเคมีธรรมชาติ    แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร   การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  สิ่งที่มีชีวิตจำนวนมากสูญพันธุ์ หรืออยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์  ทำให้สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพไม่มั่นคงและเป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ  มีการประกาศอนุสัญญาต่างๆ  มีองค์กรสนับสนุนเงินวิจัยเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน  จึงทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านทรัพยากรชีวภาพจำนวนมาก   ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้เป็นภาควิชาหลักที่รับผิดชอบการสอนและวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพของประเทศ  มีความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ และเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  สามารถปฏิบัติงานในการจัดการทรัพยากรชีวภาพป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและจัดการทรัพยากรชีวภาพป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ใหม่ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน
3.  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพป่าไม้ของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
             จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า      24      หน่วยกิต
– สัมมนา                                           2        หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ                                6        หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า         16      หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า    12      หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    24      หน่วยกิต
– สัมมนา         2        หน่วยกิต
01302597   สัมมนา  (Seminar)     1,1

– วิชาเอกบังคับ      6        หน่วยกิต
01302512   นิเวศวิทยาป่าไม้เชิงปริมาณ (Quantitative Forest Ecology)  3(3-0-6)
01302591   เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  (Research Techniques in Forest Biological  Science)  3(3-0-6)

– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า         16      หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ เลือกเรียนรายวิชานอกกลุ่มวิชาอีกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

–  กลุ่มวิชานิเวศวิทยาป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำ
01302511  การวิเคราะห์สังคมพืช  (Plant  Community Analysis)   3(2-3-6)
01302513  นิเวศวิทยาเขตเมือง  (Urban Ecology)  3(3-0-6)
01302514  นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์  (Applied Forest Ecology)   3(3-0-6)
01302521  นิเวศวิทยาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ  (Forest Wetland Ecology)   3(3-0-6)
01302596  เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  (Selected Topics in Forest Biological Science)  1-3
01302598   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

–  กลุ่มวิชาอนุกรมวิธานพรรณไม้ป่า และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
01302531  ทรัพยากรพันธุกรรมไม้ป่าและการจัดการ  (Forest Plant Genetic Resources and Management)  3(3-0-6)
01302532   อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่าขั้นสูง  (Advanced Forest Plant Systematics)  3(2-3-6)
01302533   นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  (Biodiversity Conservation Policy and Planning)   3(3-0-6)
01302534   เทคนิคนิติวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพป่าไม้  (Forensic Science Techniques in Forest Biosciences)  3(2-3-6)
01302535   น้ำยางธรรมชาติและชัน  (Natural Resin and Gum)  3(3-0-6)
01302536   ความหลากหลายของพืชป่าประเภทหัว  (Diversity of Forest Tuberous Plants)  3(3-0-6)
01302537    พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  (Ethnobotany)  3(3-0-6)
01302538    ภูมิศาสตร์พืชป่า  (Forest Plant Geography)  3(3-0-6)
01302596    เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  (Selected Topics in Forest Biological Science) 1-3
01302598    ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

–  กลุ่มวิชาชีววิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ
01302541   นิเวศวิทยาประชากรสัตว์ป่าและการจัดการ  (Wildlife Population Ecology and Management)   3(2-3-6)
01302542   การจัดการทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าเขตร้อน  (Range Management for Tropical Wildlife)   3(3-0-6)
01302543   ชีววิทยาและการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์  (Biology and Conservation of Endangered Wildlife)   3(3-0-6)
01302544   การวางแผนพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า  (Wildlife Conservation Area Planning)   3(3-0-6)
01302545   พฤติกรรมของสัตว์ป่า  (Wildlife Behavior)   3(2-3-6)
01302546   ภูมิศาสตร์สัตว์ป่า  (Wildlife Geography)   3(3-0-6)
01302551    เทคนิคการขยายพันธุ์สัตว์ป่า  (Wildlife Propagation Techniques)      3(2-3-6)
01302596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  (Selected Topics in Forest Biological Science) 1-3
01302598   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

–  กลุ่มวิชาการจัดการแมลงและจุลินทรีย์ป่าไม้
01302561   นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์แมลงป่าไม้เขตร้อน  (Tropical Forest Insect Ecology and Conservation)  3(2-3-6)
01302562   พรรณสัตว์ในดินและการสลายตัวในป่าเขตร้อน  (Soil Fauna and Decomposition in Tropical Forest)   3(2-3-6)
01302563    กีฏวิทยาป่าไม้ขั้นสูง  (Advanced Forest Entomology)   3(3-0-6)
01302564    มดวิทยา  (Myrmecology)  3(2-3-6)
01302571     โรคจากเชื้อราในกล้าไม้ป่าและการควบคุม (Fungal Diseases of Forest Tree Seedlings and Control)  3(2-3-6)
01302572    ราที่มีประโยชน์ในระบบนิเวศป่าไม้  (Beneficial Fungi in Forest Ecosystems)   3(2-3-6)
01302573   การป้องกันกำจัดศัตรูป่าไม้   (Forest Pest Control)   3(2-3-6)
01302596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  (Selected Topics in Forest Biological Science)  1-3
01302598   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

–  กลุ่มวิชาสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้
01302581  นิเวศสรีรวิทยาของไม้ยืนต้น  (Ecophysiology of Trees)  3(2-3-6)
01302582  สรีรวิทยาของไม้ยืนต้นประยุกต์   (Applied Tree Physiology)  3(2-3-6)
01302583   เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงไม้ป่ายืนต้น   (Biotechnology  in Forest Tree Improvement)  3(3-0-6)
01302584   เทคโนโลยีการผสมพันธุ์ไม้ป่ายืนต้น  (Forest Tree Breeding Technology)   3(2-3-6)
01302585   การเตรียมตัวอย่างไม้ป่ายืนต้นเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์  (Specimen Preparation of Forest Tree for Microscopic Investigation)  3(2-3-6)
01302596    เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  (Selected Topics in Forest Biological Science)  1-3
01302598  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า        12      หน่วยกิต 
01302599   วิทยานิพนธ์  (Thesis)    1-12

Leave a Reply