วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้
Master of Science Program in Forest Engineering
รหัสหลักสูตร  25490021107329

เล่มหลักสูตร มคอ.02

ปรัชญา
        ปรัชญาของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีดังนี้ “สร้างสมภูมิปัญญาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมป่าไม้ ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม สร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถชี้นำงานด้านเทคโนโลยีการทำไม้ งานวิศวกรรมเพื่อป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ งานระบบภูมิสารสนเทศในทางทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

ความสำคัญ
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ เป็นหลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และด้านการประยุกต์ใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย การนำไม้ท่อนออกจากป่าเพื่อใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า การวางแผนเก็บเกี่ยวไม้ท่อนจากการปลูกป่าด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การดำเนินงานทางป่าไม้ในพื้นที่ที่มีการทำไม้ออก การชักลากและขนส่งไม้ตามหลักโลจิสติกส์ การลดผลกระทบที่เกิดจากทำไม้ การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลป่าไม้ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางป่าไม้ งานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถนำไปใช้ในวิชาชีพและชี้นำสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น เพื่อช่วยจัดการวางแผน การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.  ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิศวกรรมป่าไม้ให้กว้างขวางและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3.  เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมป่าไม้

แผน ก แบบ ก2
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า      24  หน่วยกิต
–  วิชาสัมมนา                                   2       หน่วยกิต
–  วิชาเอกบังคับ                               8       หน่วยกิต
–  วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า     14      หน่วยกิต
ข.  วิทยานิพนธ์            ไม่น้อยกว่า       12      หน่วยกิต


รายวิชา
ก.  รายวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า         24     หน่วยกิต
–  วิชาสัมมนา     2        หน่วยกิต
01303597    สัมมนา   (Seminar)    1,1

– วิชาเอกบังคับ   8       หน่วยกิต
01303522  เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้  (Mapping Technology in Forestry)   3(2-3-6)
01303541  ระบบการทำไม้  (Logging System)  3(3-0-6)
01303591  เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้  (Research Techniques in Forest Engineering)  2(2-0-4)

– วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า       14   หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
01303521   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Geographic Information System)  3(2-3-6)
01303523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุ  (GIS in Multicriteria Decision Analysis)  3(2-3-6)
01303524  การโปรแกรมจีไอเอส  (GIS Programming)  3(3-0-6)
01303525  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่  (Spatial Statistical Data Analysis)  3(3-0-6)
01303531  วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดินขั้นสูง (Advanced Soil Erosion Control Engineering)  3(3-0-6)
01303532  วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชัน (Soil Bioengineering for Slope Stabilization)  3(3-0-6)
01303542  การประเมินผลกระทบการทำไม้  (Logging Impact Assessment)  3(3-0-6)
01303543  การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทำไม้  (Logging Production Planning and Control)  3(3-0-6)
01303544  การวิเคราะห์การทำไม้ในสวนป่า (Forest Plantation Harvesting Analysis)  3(2-3-6)
01303545   การวิจัยดำเนินงานทางวิศวกรรมป่าไม้  (Operations Research in Forest Engineering)   3(3-0-6)
01303546  โลจิสติกส์ทางการป่าไม้  (Logistics in Forestry)  3(3-0-6)
01303547  ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้  (Safety and Health in Forest Works)   3(3-0-6)
01303548  การยศาสตร์ป่าไม้ประยุกต์  (Applied Forest Ergonomics)   3(0-0-6)
01303549  การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืน  (Sustainable Forest Operations)  3(0-0-6)
01303551  การจัดการฐานข้อมูลในทางป่าไม้  (Database Management in Forestry)   3(2-3-6)
01303552  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการป่าไม้  (Decision Support System in Forestry)  3(3-0-6)
01303553   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางป่าไม้  (Application Programming in Forestry)   3(3-0-6)
01303561   การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้  (Forest Machine Design)  3(3-0-6)
01303596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้  (Selected Topics in Forest Engineering)   1-3
01303598  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3
และ/หรือ เลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องนอกสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัยที่มีเลขรหัสสามตัวหลังตั้งแต่หมายเลข 500 ขึ้นไป ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ข) วิทยานิพนธ์        ไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต
01303599  วิทยานิพนธ์  (Thesis)   1-12

 

 

Leave a Reply