วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
Master of Science Program in Watershed and Forest Environmental Management
รหัสหลักสูตร  25230021100121
เล่มหลักสูตร มคอ.2


ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้เชิงลึกถึงผลกระทบของการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องต่อการทําหน้าที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ในการให้ทรัพยากรน้ำที่ดีทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และ ระยะเวลาการไหล โดยการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ทั้งด้านชีวกายภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1)  มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวคิด ทฤษฎี ครอบคลุมทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการป้องกันและควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่เกิดจากกิจกรรม การใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
2)  มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งทางด้านชีวกายภาพ และเศรษฐศาสตร์ สังคม และ วัฒนธรรม เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ได้อย่างเหมาะสม
3)  มีทักษะและศักยภาพทางการศึกษาวิจัยระดับสูง สามารถค้นหาและพัฒนาองค์ความ รู้ ตลอดจนนําไป ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือกําหนดแนวทางการจัดการลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
4)   มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
               จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก.  วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต
–  สัมมนา                                        2    หน่วยกิต
–  วิชาเอกบังคับ                            12    หน่วยกิต
–  วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า  10    หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. รายวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   24   หน่วยกิต
– สัมมนา    2    หน่วยกิต
01301597    สัมมนา  (Seminar)       1,1

– วิชาเอกบังคับ    12  หน่วยกิต
01301521  วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ  (Watershed Ecosystem Management Science)  3(2-3-6)
01301561  นิเวศอุทกวิทยาการใช้ที่ดิน (Land Use Ecohydrology)  3(2-3-6)
01301581  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการ (Integrated Environmental Science)  3(3-0-6)
01301591  เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management) 3(3-0-6)

– วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า   10  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
01301511  การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion Control) 3(2-3-6)
01301531  การบริหารจัดการลุ่มน้ำ (Watershed Administration)  3(3-0-6)
01301532  การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  (Participatory  Watershed Management and Dispute Resolution) 3(3-0-6)
01301541 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (Technology for Watershed and Forest Environmental Management) 3(2-3-6)
01301542  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (Advanced  GIS for Watershed Management)  3(2-3-6)
01301543 การจําลองแบบการจัดการลุ่มน้ำ (Watershed Management Modeling)  3(2-3-6)
01301551 อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำ (Watershed Meteorology)  3(2-3-6)
01301571 การวางแผนและการจัดการระบบการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ (Integrated Land Use System Management and Planning) 3(2-3-6)
01301582  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)  3(2-3-6)
01301583 คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำ (Water Quality in Watershed Management)  3(2-3-6)
01301596 เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้  (Selected Topics in Watershed and Forest Environmental Management) 1-3
01301598 ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต
01301599  วิทยานิพนธ์   (Thesis)   1-12

Leave a Reply