วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
Master of Science Program in Wood and Paper Industrial Technology
รหัสหลักสูตร  25230021100108
เล่มหลักสูตร มคอ.2

ความสำคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ เป็นหลักสูตรทางด้านวนศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของไม้อย่างคุ้มค่า โดยเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรและป่าไม้ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมผลิตแผ่นใยไม้อัด อุตสาหกรรมผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากชีวมวล และอุตสาหกรรมที่ใช้เส้นใยไม้และเคมีไม้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางอุตสาหกรรมไม้และกระดาษเป็นไปตามหลักพื้นฐานของงานวิจัย พร้อมทั้งสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และกระดาษของประเทศได้อย่างเหมาะสม
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตตอบสนองความต้องการบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่มหาบัณฑิตต้องมีความรู้ทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24    หน่วยกิต
– สัมมนา          2  หน่วยกิต
01305597      สัมมนา (seminar) 1,1

– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนในรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้
01305511    กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ขั้นสูง (Advanced Anatomy and Identification of Wood)  3(2-3-6)
01310513    อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ (Wood-Based Industries)  3(3-0-6)
01305514    ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (Non-Timber Forest Products)  3(3-0-6)
01305521    การวิเคราะห์เชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม้ (Quantitative Analysis in Wood Processing)  3(3-0-6)
01305523    ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของไหล (Wood-Fluid Relationships)  3(2-3-6)
01305542    การจัดการอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ   (Wood and Paper Industry Managements)  3(3-0-6)
01305551    การแปรรูปพลังงานจากชีวมวล(Energy Conversion from Biomass)  3(3-0-6)
01305552    การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Energy Technology and Management for Wood and Paper Industries)  3(3-0-6)
01310572    เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบ   (Wood-Based Panel Technology)  3(2-3-6)
01305573    เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใย  (Wood and Fiber Modification Technology)  3(2-3-6)
01305581    การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไม้โดยวิธีการไม่ทำลาย(Non-Destructive Testing of Wood)  3(2-3-6)
01305586    การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมไม้   (Wood Industrial Products Design)  3(2-3-6)
01305596    เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology)  1-3
01305598    ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
01305522    สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูง  (Advanced Physical Properties of Cellulosic Fibers and Paper)  3(3-0-6)
01305531    เคมีของเซลลูโลส (Chemistry of Wood Cellulose) 3(3-0-6)
01305532   เคมีของลิกนิน (Chemistry of Lignins) 3(3-0-6)
01305533   วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของไม้และเยื่อ (Analytical Methods in Wood and Pulp Chemistry) 3(2-3-6)
01305534   การใช้สารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Surfactant Application in Pulp and Paper Industry)3(3-0-6)
01305535    เคมีการเคลือบผิวกระดาษ (Paper Coating Chemistry)3(3-0-6)
01305536    วัสดุเชิงก้าวหน้าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส (Advanced Materials of Cellulose and Nanocellulose) 3(3-0-6)
01305552    การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Energy Technology and Management for Wood and Paper Industries ) 3(3-0-6)
01305561    เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง (Advanced Pulping Technology)  3(3-0-6)
01305562    เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง (Advanced Pulp Bleaching Technology)  3(3-0-6)
01305563    เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูง (Advanced Paper Technology)  3(3-0-6)
01305564    ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิล (Unit Operation in Recycled Pulp industries) 3(3-0-6)
01305565    ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษ (Unit Operation in Paper Coating Industries) 3(3-0-6)
01305566    เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกล (Mechanical pulping Technology)  3(3-0-6)
01305567    เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็ง (Paper and Paperboard Packaging Technology)  3(3-0-6)
01305568    เอนไซม์ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Enzyme in Pulp and Paper Industry)  3(3-0-6)
01305583    การวิเคราะห์ผิวหน้าของกระดาษ (Surface Analysis of Paper)  3(3-0-6)
01305584    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษ (Laboratory in Papermaking Technology)  1(0-3-2)
01305585    เทคนิควิเคราะห์สำหรับวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส (Analytical Techniques for Biomaterial from Cellulose and Nanocellulose)  3(3-0-6)
01305596    เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology)  1-3
01305598    ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3

ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต
01305599   วิทยานิพนธ์(Thesis)   1-12

 

เล่มหลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ)-มคอ. 2

Leave a Reply