วท.ม. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
Master of Science Program in Forest Resource and Environmental Administration
รหัสหลักสูตร    25420021100774
เล่มหลักสูตร มคอ. 2

 

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนทัศน์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพอย่างยั่งยืน

ความสำคัญ
ปณิธานแห่งวิชาชีพวนศาสตร์ คือ ความมุ่งหวังที่จะหล่อหลอมบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้ทัดเทียมพัฒนาการและกระแสแห่งความคิดของโลก มีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อบุคคล ขุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบ รู้จักใช้เหตุผลและวิจารณญาณ สามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ โดยการใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่นำไปสู่การตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิต        รวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า        36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก.  วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า      24    หน่วยกิต

–  สัมมนา                                           2     หน่วยกิต
–  วิชาเอกบังคับ                              18    หน่วยกิต
–  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า           4     หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า      12    หน่วยกิต

รายวิชา
ก.  วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า       24      หน่วยกิต

– สัมมนา         2        หน่วยกิต
01311597      สัมมนา    (Seminar)       1,1

– วิชาเอกบังคับ  18      หน่วยกิต
01311511   ภาพรวมทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Overview of Forest Resource and Environment)  3(3-0-6)
01311512  หลักการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Principles of Forest Resource and Environmental Administration)   3(3-0-6)
01311521   กฎหมายและอนุสัญญาด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Forest and Environmental Laws and Conventions)  3(3-0-6)
01311523   การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้  (Forest Environment Management)   3(3-0-6)
01311591   เทคนิคการวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Research Techniques in Forest Resource and Environmental Administration)   3(3-0-6)
01454532  การบริหารการพัฒนา  (Development  Administration)   3(3-0-6)

– วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า       4        หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01301531   การบริหารงานลุ่มน้ำ  (Watershed Administration)   3(3-0-6)
01301532   การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  (Participation in  Watershed Management and Dispute Resolution)   3(3-0-6)
01302533  นโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Conservation Policy and Planning)    3(3-0-6)
01304561  ระบบวนเกษตรและการจัดการ  (Agroforestry Systems and Management)  3(3-0-6)
01306564  การจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง  (Management of Urban Green Spaces)  3(3-0-6)
01308511  หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Principles of Recreation and Nature Tourism)  3(3-0-6)
01308531  การจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Protected Area Management)  3(3-0-6)
01308534  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism Management)  3(3-0-6)
01311522   เศรษฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Economics of Forest Resource and Environmental Administration)   3(3-0-6)
01311531  ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Quantitative Methods for Forest Resource and Environmental Administration)  3(3-0-6)
01311532   สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Commercial Forest Plantation andWood and Paper industry)   3(3-0-6)
01311533  ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Forest Resources and Environment and Global Climate Change)   3(3-0-6)
01311534  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  (Geo-informatics Technology for Forest Resource and Environment Administration)  3(3-0-6)
01311535  มนุษยมิติในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  (Human Dimension of Forest Resource and Environmental  Administration)  3(3-0-6)
01311596   เรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Forest Resource and Environmental  Administration)   3(3-0-6)
01311598   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)     1-3

ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า       12      หน่วยกิต
01311599      วิทยานิพนธ์   (Thesis)      1-12

Leave a Reply