ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Forestry
รหัสหลักสูตร      25340021100178
เล่มหลักสูตร มคอ. 2 


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในการอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติในภาพรวมให้สูงขึ้น แต่สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าของประเทศกลับลดลงทุกขณะ การที่จะสามารถฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่ครบตามเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในสาขาต่าง ๆ ด้านวนศาสตร์ เช่น นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ วนวัฒนวิทยา การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การจัดการสัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมป่าไม้ เป็นต้น เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการป่าไม้ให้รุดหน้าต่อไป ปัจจุบันจำนวนผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ด้านวนศาสตร์ยังมีอยู่อย่างจำกัด คณะวนศาสตร์ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลิตผู้ที่มีความรู้และคุณวุฒิระดับสูงในสาขาวิชาวนศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ระดับสูงในสาขาวิชาวนศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการด้านวนศาสตร์สมัยใหม่ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัย
3) เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการป่าไม้ในระดับสูง
4)  เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะให้มีการศึกษาในระดับสูงสุดภายในประเทศ

 

หลักสูตร

แบบ 1.1   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า   48      หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก.  วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า               4        หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
– สัมมนา       4        หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
ข.  วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า       48       หน่วยกิต

รายวิชา
ก.  วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า       4        หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

–  สัมมนา        4        หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
01312697      สัมมนา       (Seminar)         1,1,1,1
ข.  วิทยานิพนธ์        ไม่น้อยกว่า     48      หน่วยกิต
01312699      วิทยานิพนธ์       (Thesis)        1-48


แบบ 2.1    
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    48    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก.  วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า       12     หน่วยกิต

– สัมมนา                                             4      หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ                                  3      หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า         5      หน่วยกิต
ข.  วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า     36      หน่วยกิต

รายวิชา
ก.  วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า       12      หน่วยกิต

–  สัมมนา             4        หน่วยกิต
01312697    สัมมนา      (Seminar)          1,1,1,1

–  วิชาเอกบังคับ        3        หน่วยกิต
01312691 เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์  (Advanced Research Techniques in Forestry)  3(2-3-6)

–  วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า      5        หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

(1)  สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม (Watershed and Environmental Management)
01301621   การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูง    (Advanced Watershed Management)      3(2-3-6)
01301641   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูง (Advanced Watershed Science and Technology)  3(2-3-6)
01301643   การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูง  (Advanced Watershed System Modelling)   3(2-3-6)
01301696   เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม   (Selected Topics in Watershed and Environmental Management)   1-3
01301698   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)   1-3

(2) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้  (Forest Ecology)
01302611   นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นสูง  (Advanced Forest Ecology)     3(3-0-6)
01302612   นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูง  (Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling)    3(3-0-6)
01302631   พฤกษศาสตร์พื้นบ้านขั้นสูง  (Advanced Ethnobotany)   3(3-0-6)
01302651   นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนขั้นสูง  (Advanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management)   3(3-0-6)
01302661   นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าในเขตร้อนขั้นสูง  (Advanced Tropical Forest Insect Ecology and Management)    3(3-0-6)
01302681   ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้  (Tree Biology and Wood Quality)    3(3-0-6)
01302696   เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้   (Selected Topics in Forest Ecology)    3(3-0-6)
01302698   ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)    1-3

(3) สาขาวิศวกรรมป่าไม้  (Forest Engineering)
01303611   ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้  (Forest Engineering Problem Solving Skill)   3(2-3-6)
01303621   ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการวางแผนป่าไม้  (Spatial Optimization in Forest Planning)   3(3-0-6)
01303631   วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศ  (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions)   3(3-0-6)
01303641   การป่าไม้แบบแม่นยำ  (Precision Forestry)   3(3-0-6)
01303696  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้  (Selected Topics in Forest Engineering)     1-3
01303698  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)    1-3

(4)  สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Management)
01304622   สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้  (Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model)   3(2-3-6)
01304623  ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Mathematical Programming System for Forest Resource Management)    3(2-3-6)
01304624  วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management)   3(2-3-6)
01304661   วนศาสตร์สังคมประยุกต์  (Applied Social Forest Science)   3(2-3-6)
01304696  เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Selected Topics in Forest Resource Management)  3(3-0-6)
01304698   ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)   1-3

(5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)
01305631   เคมีของเฮมิเซลูเลส  (Chemistry of Hemicelluloses)     3(3-0-6)
01305632   เคมีของสารแทรกในไม้  (Chemistry of Wood Extractives)    3(3-0-6)
01305641   การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้  (Wood Industry Business Management)  3(3-0-6)
01305651   เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูง  (Advanced Wood Products Processing Technology)   3(3-0-6)
01305671   กระบวนการบดเยื่อและขึ้นรูปแผ่นกระดาษขั้นสูง  (Advanced Refining and Web Forming Processes)    3(3-0-6)
01305696  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology)   1-3
01305698  ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)   1-3

(6)  สาขาวนวัฒนวิทยา (Silviculture)
01306611   วนวัฒนวิทยาประยุกต์  (Applied Silviculture)      3(3-0-6)
01306621   การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าขั้นสูง  (Advanced Forest Tree Improvement)    3(3-0-6)
01306622   แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่า (Modeling of Forest Tree Growth and Development)    3(3-0-6)
01306631   พฤติกรรมไฟป่า   (Forest Fire Behavior)    3(3-0-6)
01306641   แบบจำลองสารอาหารป่าไม้  (Model of Forest Nutrient)   3(3-0-6)
01306696   เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา   (Selected Topics in Silviculture)    3(3-0-6)
01306698   ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)   1-3

ข.  วิทยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า       36      หน่วยกิต
01312699      วิทยานิพนธ์      (Thesis)        1-36

 

แบบ 2.2     จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก.  วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า        24      หน่วยกิต
– สัมมนา                                             6       หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ                                   6       หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า        12     หน่วยกิต
ข.  วิทยานิพนธ์    ไม่น้อยกว่า     48     หน่วยกิต

รายวิชา
ก.  วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า       24      หน่วยกิต

–  สัมมนา                    6       หน่วยกิต
01312697   สัมมนา   (Seminar)     1,1,1,1,1,1

–  วิชาเอกบังคับ         6      หน่วยกิต
01312691   เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวนศาสตร์    (Advanced Research Techniques in Forestry)    3(2-3-6)
และให้เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้สาขาใดสาขาหนึ่ง
01301591   เทคนิควิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้  (Research Techniques in Watershed and Forest Environmental Management)  3(3-0-6)
01302591   เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  (Research Techniques in Forest Biological Science)           3(3-0-6)
01303591  เทคนิคการวิจัยทางวิศวกรรมป่าไม้  (Research Techniques in Forest Engineering)   3(3-0-6)
01304591  เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้   (Research Techniques in Forest Resource Management)      3(3-0-6)
01305591   เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Research Techniques in Wood and Paper Industrial  Technology)   3(3-0-6)
01306591   เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน์   (Research Techniques in Silviculture)    3 (3-0-6)

–  วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า        12    หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ ที่สัมพันธ์กับสาขาในวิชาเอกบังคับ โดยเลือกเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องในสังกัดสาขาที่เลือกรหัส 500 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชารหัส 600 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

(1)  สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม (Watershed and Environmental Management)
01301621   การจัดการลุ่มน้ำขั้นสูง   (Advanced Watershed Management)    3(2-3-6)
01301641   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุ่มน้ำขั้นสูง (Advanced Watershed Science and Technology)    3(2-3-6)
01301643   การจำลองแบบระบบลุ่มน้ำขั้นสูง (Advanced Watershed System Modelling)  3(2-3-6)
01301696   เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม  (Selected Topics in Watershed and Environmental Management)  1-3
01301698    ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)    1-3

(2) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้  (Forest Ecology)
01302611   นิเวศวิทยาป่าไม้ขั้นสูง  (Advanced Forest Ecology)  3(3-0-6)
01302612   นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจำลองความหลากหลายทางชีวภาพขั้นสูง  (Advanced Landscape Ecology and Biodiversity Modeling)   3(3-0-6)
01302631   พฤกษศาสตร์พื้นบ้านขั้นสูง  (Advanced Ethnobotany)   3(3-0-6)
01302651   นิเวศวิทยาและการวางแผนจัดการสัตว์ป่าเขตร้อนขั้นสูง  (Advanced Ecology and Planning for Tropical Wildlife Management)   3(3-0-6)
01302661   นิเวศวิทยาและการจัดการแมลงป่าในเขตร้อนขั้นสูง  (Advanced Tropical Forest Insect Ecology and Management)    3(3-0-6)
01302681   ชีววิทยาของไม้ยืนต้นและคุณภาพของไม้  (Tree Biology and Wood Quality)   3(3-0-6)
01302696   เรื่องเฉพาะทางนิเวศวิทยาป่าไม้  (Selected Topics in Forest Ecology)   3(3-0-6)
01302698   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3

(3) สาขาวิศวกรรมป่าไม้  (Forest Engineering)
01303611  ทักษะในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมป่าไม้  (Forest Engineering Problem Solving Skill)   3(2-3-6)
01303621  ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการวางแผนป่าไม้ (Spatial Optimization in Forest Planning)  3(3-0-6)
01303631  วิศวกรรมชีวภาพของดินขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคเชิงนิเวศ  (Advanced Soil Bioengineering for Ecotechnological Solutions)  3(3-0-6)
01303641  การป่าไม้แบบแม่นยำ   (Precision Forestry)    3(3-0-6)
01303696  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้  (Selected Topics in Forest Engineering)  1-3
01303698  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

(4)  สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resouce Management)
01304622  สถิติคณิตสำหรับโมเดลทรัพยากรป่าไม้   (Mathematical Statistics for Forest Resource Population Model)   3(2-3-6)
01304623   ระบบโปรแกรมคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Mathematical Programming System for Forest Resource Management)   3(2-3-6)
01304624   วิธีตัดสินด้วยปริมาณในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Quantitative Decision Methods for Forest Resource Management)   3(2-3-6)
01304661   วนศาสตร์สังคมประยุกต์  (Applied Social Forest Science)  3(2-3-6)
01304696  เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Selected Topics in Forest Resource Management)  3(3-0-6)
01304698  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)    1-3

(5) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Wood and Paper Industrial Technology)
01305631   เคมีของเฮมิเซลูเลส  (Chemistry of Hemicelluloses)    3(3-0-6)
01305632  เคมีของสารแทรกในไม้    (Chemistry of Wood Extractives)   3(3-0-6)
01305641   การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้  (Wood Industry Business Management)   3(3-0-6)
01305651   เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ขั้นสูง (Advanced Wood Products Processing Technology)  3(3-0-6)   01305671   กระบวนการบดเยื่อและขึ้นรูปแผ่นกระดาษขั้นสูง   (Advanced Refining and Web Forming Processes)       3(3-0-6)
01305696  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology)    1-3
01305698   ปัญหาพิเศษ    (Special Problems)    1-3

(6)  สาขาวนวัฒนวิทยา (Silviculture)
01306611   วนวัฒนวิทยาประยุกต์   (Applied Silviculture)     3(3-0-6)
01306621   การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าขั้นสูง  (Advanced Forest Tree Improvement)   3(3-0-6)
01306622   แบบจำลองการเติบโตและการพัฒนาของไม้ป่า (Modeling of Forest Tree Growth and Development)  3(3-0-6)
01306631   พฤติกรรมไฟป่า  (Forest Fire Behavior)  3(3-0-6)
01306641   แบบจำลองสารอาหารป่าไม้  (Model of Forest Nutrient)  3(3-0-6)
01306696   เรื่องเฉพาะทางวนวัฒนวิทยา   (Selected Topics in Silviculture)     3(3-0-6)
01306698   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)   1-3

ข.  วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า       48      หน่วยกิต
01312699    วิทยานิพนธ์    (Thesis)       1-48

Leave a Reply