วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
Bachelor of Science Program in Forestry
วท.บ. (วนศาสตร์)
B.S. (Forestry)
รหัสหลักสูตร    25430021100235

เล่มหลักสูตร มคอ. 2

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ หรือชื่อตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวนศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2)  เจ้าหน้าที่/วิศวกร ควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมเยื่อ และอุตสาหกรรมกระดาษ หรือเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคเอกชน
3)  ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ

แขนงวิชาและสาขาการเรียนการสอนในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ประกอบด้วยการเรียน 2 แขนงวิชา และ 10 สาขา ได้แก่
1) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วยสาขาสาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้/  สาขาการจัดการป่าไม้/ สาขาวนวัฒนวิทยา/ สาขาวนศาสตร์ชุมชน/ สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว/ สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า/ สาขาวิศวกรรมป่าไม้
2) แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้/ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนรวมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า   144  หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                               ไม่น้อยกว่า         3       หน่วยกิต

–  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ           ไม่น้อยกว่า         6       หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                        13       หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า         5       หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า         3       หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า      108      หน่วยกิต
–  วิชาแกน                                                     56      หน่วยกิต

–  วิชาเฉพาะบังคับ                                           43      หน่วยกิต
–  วิชาเฉพาะเลือก                     ไม่น้อยกว่า         9      หน่วยกิต

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า         6      หน่วยกิต


รายวิชา
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต
       1.1)  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                  ไม่น้อยกว่า       3    หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  (Physical Education Activities)   1(0-2-1)

และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

       1.2)  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้

01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่   (Modern Enterpreneur)     3(3-0-6)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี  (Economics for Better Living)   3(3-0-6)
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า   (Creativity for Value Management)    3(3-0-6)

       1.3)  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                        13      หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)

01355xxx ภาษาอังกฤษ (English)  9( – -)

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
01371111 สื่อสารสนเทศ  (Information Media)  1(1-0-2)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์   (Computer Applications)  1(0-2-1)

      1.4)  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  (Knowledge of the Land)  2(2-0-4)

และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน  (Ways of Life and Culture in ASEAN)  3(3-0-6)
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน   (World Politics in Daily Life)   3(3-0-6)
01999031 มรดกอารยธรรมโลก   (The Heritage of World Civilizations)  3(3-0-6)

      1.5)  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า       3        หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้

01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Agricultural Resources and Environment)   3(3-0-6)
01240011 การออกแบบในชีวิตประจำวัน  (Design in Everyday Life)  3(3-0-6)
01255101 มนุษย์กับทะเล   (Man and Sea)  3(3-0-6)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า                 108     หน่วยกิต        

2.1 วิชาแกน           56     หน่วยกิต  (แกนวิทยาศาสตร์และพื้นฐานวนศาสตร์)

01301111  วนศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Forestry)  3(3-0-6)
01302131  รุกขวิทยา  (Dendrology)  3(2-3-6)
01302132  รุกขวิทยาภาคสนาม  (Field Dendrology)   (Pre : 01302131)  1(0-3-2)
01302211  นิเวศวิทยาป่าไม้    (Forest Ecology)   3(3-0-6)
01302212  นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Ecology)  (Pre : 01302211)  1(0-3-2)
01303221  การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ I  (Surveying and Mapping in Forestry I)  3(2-3-6)
01303222  การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ภาคสนาม (Field Surveying and Mapping in Forestry)  (Pre : 01303221)  1(0-3-2)
01304221  การคณิตป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Mensuration)  1(0-3-2)
01305213  กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้  (Anatomy and Identification of Wood)  3(2-3-6)
01306211  หลักวนวัฒน์ (Principles of Silviculture)  3(3-0-6)
01306212  การปลูกป่า (Forestation)  3(3-0-6)
01306213  การปลูกป่าภาคสนาม   (Field Forestation)  (Pre : 01306211)  1(0-3-2)
01401114   พฤกษศาสตร์ทั่วไป   (General Botany)  3(2-3-6)

01403111   เคมีทั่วไป (General Chemistry)  4(4-0-8)
01403112  เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)  1(0-3-2)
01403221  เคมีอินทรีย์  (Organic Chemistry)  4(4-0-8)
01403222  เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ   (Laboratory in Organic Chemistry)  1(0-3-2)
01417111  แคลคูลัส I  (Calculus I)  3(3-0-6)
01420115  ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ   (Laboratory in Abridged Physics)  1(0-3-2)
01420119  ฟิสิกส์อย่างสังเขป   (Abridged Physics)  3(3-0-6)
01422111  หลักสถิติ   (Principles of Statistics)  3(3-0-6)
01423113   สัตววิทยาทั่วไป  (General Zoology)  3(2-3-6)
01424111  หลักชีววิทยา
(Principles of Biology) 3(3-0-6)
01424112  ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory for Biology) 1(0-3-2)

 

 2.2  วิชาเฉพาะบังคับ        43      หน่วยกิต

2.2.1 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้
01301321  หลักการจัดการลุ่มน้ำ  (Principles of Watershed Management) (Pre : 01306341)  3(2-3-6)
01303311  การทำไม้  (Timber Harvesting)  (Pre : 01420119)  3(3-0-6)
01304311   หลักการจัดการป่าไม้ (Principles of Forest Management)  3(3-0-6)
01304351  การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Inventory) (Pre : 01422111)   3(3-0-6)

01304352  การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Resource Inventory)  (Pre : 01304351)   1(0-3-2)
01304413  กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้ (Forest Law and Administration)  3(3-0-6)
01304441  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้   (Forest Resource Economics)  3(3-0-6)
01305421  การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์   (Forest Product Utilization)  3(3-0-6)
01306341  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป  (Abridged Geology and Soil Science in Forestry)  3(3-0-6)
01306342  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ  (Laboratory in Abridged Geology and Soil Science in Forestry)  (Pre : 01306341 หรือพร้อมกัน)  1(0-3-2)
01307311  วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น (Introduction to Social Forestry)  3(3-0-6)                                                                        01308311  อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Parks, Recreation and Nature Tourism)  3(3-0-6)
01314321  นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า   (Wildlife Ecology and Management)  3(3-0-6)
01349311  พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์  (Foundamental of Geo-informatics)  3(3-0-6)
01349312  พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Foundamental of Geo-informatics)  (Pre : 01349311)  1(0-3-2)
01xxx391  ระเบียบวิธีวิจัยทาง … (ตามสาขา)  (Research Methods in [by subject])  2(2-0-4)
01xxx497   สัมมนา (ตามสาขา)  (Seminar)  1

วิชาภาคสนาม จำนวน 1 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกเรียนตามสาขา ดังต่อไปนี้
01301322  การจัดการลุ่มน้ำภาคสนาม   (Field Watershed Management) (Pre : 01301321)   1(0-3-2)

01302313  วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Biological Sciences) (Pre : 01302212)  1(0-3-2)
01303313  วิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม   (Field Forest Engineering)  (Pre : 01303311)  1(0-3-2)
01304312  การจัดการป่าไม้ภาคสนาม (Field Forest Management) (Pre : 01304311)  1(0-3-2)
01306311 เทคโนโลยีวนวัฒน์ภาคสนาม (Field Silvicultural Technology) (Pre : 01306212) 1(0-3-2)
01307312  วนศาสตร์ชุมชนภาคสนาม  (Field Social Forestry)  (Pre : 01307311)  1(0-3-2)
01308312  อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคสนาม  (Field Parks, Recreation and Nature Tourism)  (Pre : 01308311)  1(0-3-2)
01314322 การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้าภาคสนาม   (Field Wildlife and Range Management)  (Pre : 01314321)   1(0-3-2)

 

2.2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
01305311  การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Technical Drawing in Wood and Paper Industries)
 3(2-3-6)
01305312  พื้นฐานทางวิศวกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Basics Process Engineering in Wood and Paper Industries) 3(3-0-6)
01305323  สมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของไม้ (Physical and Mechanical Properties of Wood) (Pre : 01420119) 3(2-3-6)
01305361  การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood Products Deterioration and Preservation) (Pre : 01305213) 3(2-3-6)
01305364  เทคโนโลยีการแปรรูปและอบไม้ (Wood Machining Processes and Drying Technology) 3(2-3-6)
01305465  ทฤษฎีการยึดติดและเคลือบผิวหน้าไม้ (Theory of Adhesion and Wood Coating)  (Pre : 01403221)   3(2-3-6)
01305474  เทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้เชิงวิศวกรรม 
(Manufacturing Technology of Engineered Wood-Based Panel) 3(2-3-6)
01310331  เคมีของเนื้อไม้ (Pre : 01403221) (Wood Chemistry)  3(2-3-6)
01310341  เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ (Pulping and Bleaching Technology) (Pre : 01310331) 3(2-3-6)
01310342  เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ  (Papermaking Technology) 3(2-3-6)
01310343  เทคโนโลยีการผลิตเยื่อรีไซเคิล  (Recycled Pulp Manufacturing Technology) 3(2-3-6)
01310451  เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ  (Paper Coating and Converting Technology) (Pre : 01310342) 3(2-3-6)
013xx497  สัมมนา (ตามสาขา)  (Seminar)     1

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง….. (ตามสาขา) จำนวน 3 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกตามวิชาดังต่อไปนี้
01305391   ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ (Basic Research Methods in Wood Science and Technology) (Pre : 01422111)    3(3-0-6)
01310391   ระเบียบวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (Basic Research Methods in Pulp and Paper Technology)  (Pre : 01422111
และ/หรือ 01310341 หรือ 01310342) 3(3-0-6)

 

ฝึกงานภาคอุตสาหกรรม (ตามสาขา) จำนวน 3 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกฝึกงานตามวิชา ดังต่อไปนี้

01305392   การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้   (Practice in Wood Industries)    3 

01310392   การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  (Practice in Pulp and Paper Industries)      3

 

2.3 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า    9        หน่วยกิต

2.3.1 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้

ให้เรียนวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต
01xxx499  โครงงาน (ตามสาขา)  (Project)   2(0-6-3)
และให้เลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

 1)  สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
01301323  การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ  (Watershed System Analysis) (Pre : 01301321)  3(2-3-6)
01301411  นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Conservation Policy)  3(3-0-6)
01301441  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (Geoinformatic for Watershed Management)  3(2-3-6)
01301451  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำ (Climate Change and Watershed Management)  2(2-0-4)
01301461  อุทกวิทยาป่าไม้ (Forest Hydrology)  3(2-3-6)
01301471  หลักการใช้ที่ดิน (Principles of Land Use)  (Pre : 01306341 และ 01304351)    3(2-3-6)
01301481  การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้  (Forest Environmental Management)  3(3-0-6)
01301482  การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation Extension)   2(2-0-4)
01301483  อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม  (Forest Influences on Environment)   2(2-0-4)
01301496  เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม  (Selected Topics in Watershed and Environmental  Management)  1-3
01301498  ปัญหาพิเศษ    (Special Problems)  1-3                                                                                                                01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5)  01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                            01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                  01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)     6

2)  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
01302411  พลวัตป่าเขตร้อน  (Tropical Forest Dynamics) (Pre : 01302211)  2(2-0-4)

01302412  นิเวศวิทยากล้าไม้ต้นป่าเขตร้อน  (Ecology of Tropical Forest Tree Seedlings)   2(2-0-4)
01302413   การวิเคราะห์ทางสถิติทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Statistical Analyses for Forest biological Research Using Computer Program)   3(2-3-6)
01302431   อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่า  (Forest Plant Systematic)    3(2-3-6)
01302432  ไผ่และปาล์ม   (Bamboo and Palm)  (Pre : 01401114 หรือ 01302131)    2(2-0-4)
01302433  พืชป่ากินได้  (Edible Wild Plants)   2(2-0-4)
01302434  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ (Forest Biodiversity Conservation)    (Pre : 01302211)    2(2-0-4)
01302461   กีฏวิทยาป่าไม้ (Forest Entomology)   3(2-3-6)
01302462  แมลงศัตรูไม้ป่าและไม้ในเมืองเขตร้อน (Insect Pests of Tropical Forest and Urban Trees)    3(2-3-6)
01302463  การจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อน  (Forest Insect Management in the Tropics)  2(2-0-4)
01302471   โรคและแมลงป่าไม้  (Forest Diseases and Insects)   3(2-3-6)
01302472   เห็ดป่า   (Wild Mushrooms)   3(2-3-6)
01302481   กายวิภาคของไม้ต้น  (Anatomy of Trees)    3(2-3-6)
01302482   สรีรวิทยาของไม้ต้น  (Physiology of Trees)   3(2-3-6)
01302483   พันธุศาสตร์ป่าไม้  (Forest Genetics)    3(2-3-6)
01302484   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตกล้าไม้ป่า  (Biotechnology for Forest Tree Seedling Production)  3(2-3-6)
01302496   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (Selected Topics in Forest Biological Sciences)    1-3
01302498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3

01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)   3(0-9-5)

01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                  01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6

3)  สาขาวิศวกรรมป่าไม้
01303321  การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ II  (Surveying and Mapping in Forestry II)  (Pre : 01303221)  3(2-3-6)

01303331  วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้  (Soil Engineering in Forestry)  3(2-3-6)
01303361  เครื่องจักรกลทางป่าไม้ (Forest Machinery)  3(3-0-6)
01303421  การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางทรัพยากรป่าไม้  (Geospatial Analysis in Forest Resources)  (Pre : 01349311 และ 01349312)   3(3-0-6)
01303422  ภูมิสารสนเทศประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้   (Applied Geo-Informatics in Forest Engineering)  (Pre : 01349311 และ 01349312)   3(2-3-6)
01303431   วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดิน (Soil Erosion Control Engineering)  3(2-3-6)
01303441  การวางแผนการทำไม้  (Logging Planning)  3(3-0-6)
01303442  การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในป่าเศรษฐกิจ (Environmental Impact Management in Commercial Forest)   3(3-0-6)
01303443  การยศาสตร์ในทางป่าไม้ (Ergonomics in Forestry)  3(2-3-6)
01303451  การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้ (Computer Applications in Forestry)  3(2-3-6)
01303452  การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้  (Forest information management)  3(3-0-6)
01303453  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางป่าไม้  (Emerging technology in forestry)   2(2-0-4)
01303496   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้ (Selected Topics in Forest Engineering)  1-3
01303498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3
01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5) 01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6

4) สาขาการจัดการป่าไม้
01304321   รุกขกาลวิทยา (Dendrochronology)  3(2-3-6)
01304322  การคณิตป่าไม้ (Forest Mensuration)  (Pre : 01304221)  2(2-0-4)
01304331  ภาพคณิตทางการป่าไม้  (Photogrammetry in Forestry)   3(2-3-6)
01304332  หลักการรับรู้ระยะไกล   (Principles of Remote Sensing)  3(2-3-6)
01304353  การสำรวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (Forest Resource Inventory for Specific Purposes)  2(2-0-4)
01304411  นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Policy)  3(3-0-6)
01304412  แผนการจัดการป่าไม้   (Forest Management Plan)  3(3-0-6)
01304414  หลักการจัดการความรู้ป่าไม้ (Principles of Forest Knowledge Management)  2(2-0-4)
01304421  ชีวมิติป่าไม้  (Forest Biometry)  (Pre : 01422111)  3(3-0-6)
01304431  เทคนิคการทำแผนที่ป่าไม้  (Forest Mapping Techniques)  3(2-3-6)
01304432  เทคนิคการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ (Techniques for Forest and Land Use Change Analysis)   2(2-0-4)
01304442  การประเมินค่าป่าไม้ (Forest Valuation)  3(3-0-6)
01304443  การตลาดป่าไม้ (Forest Marketing)  3(3-0-6)
01304461  การประชาสัมพันธ์ด้านการป่าไม้ (Public Relations in Forestry)  2(2-0-4)
01304462  การจัดการป่าชายเลน (Mangrove Forest Management)   3(3-0-6)
01304496  เรื่องเฉพาะทางการจัดการป่าไม้  (Selected Topics in Forest Management)       1-3
01304498  ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3
01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5) 01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6

5)  สาขาวนวัฒนวิทยา
01306411  เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการปลูกป่า (Silviculture technology for forestation)   3(3-0-6)

01306412  วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน  (Mangrove Silviculture)  3(3-0-6)                                                                                01306413  การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ    (Extension of economic tree planting)      3(3-0-6)                                              01306421  เทคโนโลยีเมล็ดไม้ป่าเศรษฐกิจ  ( Seed Technology of Forest Tree Economy)  3(2-3-6)
01306422  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า  (Forest Tree Improvement)  3(3-0-6) 
01306431  ไฟป่าและการควบคุม  (Forest Fire and Control)  2(2-0-4)
01306441  ปฐพีวิทยาป่าไม้ (Forest Soils)   3(2-3-6)
01306442  สารอาหารไม้ป่า  (Forest Tree Nutrition)  (Pre : 01306341)  3(3-0-6)                                                                01306461  วนวัฒน์เขตเมือง  (Urban Silviculture)   3(2-3-6)                                                                                                          01306462 การดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมือง (Urban Tree Care) 3(2-3-6)
01306496  เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์  (Selected Topics in Silviculture)   1-3
01306498  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)    1-3
01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5) 01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6

6)  สาขาวนศาสตร์ชุมชน
01307411  ธรรมาภิบาลป่าไม้และระบบการถือครองป่าไม้เบื้องต้น (Introduction to Forest Governance and Forest Tenure System)   2(2-0-4)
01307412  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน (Community Based Forest Resource Management)     3(3-0-6)
01307421  หลักวนเกษตรและการจัดการ  (Principles of Agroforestry and Management)      3(3-0-6)
01307431  การส่งเสริมการป่าไม้  (Forestry Extension)  3(3-0-6)
01307432  เทคนิคและเครื่องมือทางวนศาสตร์ชุมชน (Techniques and Tools in Social Forestry)   2(2-0-4)
01307433  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานวนศาสตร์ชุมชน (Participatory Learning Process in Social Forestry)  3(3-0-6)
01307496  เรื่องเฉพาะทางวนศาสตร์ชุมชน (Selected Topics in Social Forestry)  1-3
01307498  ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3
01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5) 01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6
01454111  รัฐศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Political Science)  3(3-0-6)
01459231  จิตวิทยาชุมชน  (Community Psychology)  3(3-0-6)
01460231  สังคมวิทยาชนบท  (Rural Sociology)   3(3-0-6)
01460433  สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม  (Environment Sociology)   3(3-0-6)
01460442  การพัฒนาชุมชน  (Community Development)  3(3-0-6)

7)  สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
01308421  การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ (Planning for Parks and Recreation Areas)  (Pre : 01308311)  3(2-3-6)

01308422  การออกแบบภูมิทัศน์และผังบริเวณนันทนาการ (Landscape and Recreation Site Design)  (Pre : 01308311)   3(2-3-6)
01308431  เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Interpretation Techniques)  (Pre : 01308311)   3(2-3-6)
01308432  โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการนำเที่ยวทางธรรมชาติ (Ecotourism Programming and Nature Guide)  (Pre : 01308311)    3(3-0-6)
01308433   การจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ (Management for Parks and Recreation Areas)  (Pre : 01308311)  3(3-0-6)        01308434  นิเวศวิทยาและผลกระทบทางนันทนาการ (Recreation Ecology and Impacts) 3(3-0-6) 
01308496   เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Selected Topics in Parks, Recreation and Nature Tourism)  1-3
01308498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3
01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5) 01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6

8)  สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
01314411  ปักษีวิทยาป่าไม้   (Forest Ornithology)   3(2-3-6)

01314412  วิทยาสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม  (Forest Mammalogy)  3(2-3-6)
01314422  เทคนิคการศึกษาและจัดการสัตว์ป่า  (Wildlife Study and Management Techniques)  (Pre : 01314321)   3(2-3-6)
01314423  นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่าเขตร้อน (Tropical Wildlife Ecology and Management)  (Pre : 01314321)   2(2-0-4)
01314441  หลักการจัดการทุ่งหญ้า  (Principles of Range Management)   3(3-0-6)
01314451  การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า  (Range Utilization)  2(2-0-4)
01314496   เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า  (Selected Topics in Wildlife and Range Management)  1-3
01314498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3
01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5) 01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6

 

2.2.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์

ให้เรียนวิชานี้ 3 หน่วยกิต

01305499  โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  (Wood Science and Technology Project) (Pre : 01305391)  3(0-9-5)  หรือ                                                                                                                                                                                           01310499  โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Technology Project) (Pre : 01305391)    3(0-9-5)

และให้เลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขาใดสาขาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
01305351   การทำไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้  (Harvesting and Utilization of Forest Products)  3(3-0-6)
01305352   การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือนไม้  (Design and Manufacturing of Wood Furniture)   3(2-3-6)
01305353   การยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้  (Ergonomics in Wood Industries)   3(3-0-6)
01305423  วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I   (Structural Engineering of Tropical Wood I) (Pre : 01305323)  3(2-3-6)
01305424   วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II   (Structural Engineering of Tropical Wood II) (Pre : 01305423)   3(2-3-6)
01305425   อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Themodynamics in Wood and Paper Industries) (Pre : 01420119) 3(3-0-6)
01305441   การจัดการและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้  (Management and Quality Control  in Wood Products Industries) (Pre : 01422111)    3(3-0-6)
01305442   แบบจำลองกรรมวิธีการแปรรูปไม้  (Wood Processing Models)   3(3-0-6)
01305443   การวิจัยขั้นดำเนินการในการจัดการผลิต (Operation Research in Production Management)  (Pre : 01417111)  3(3-0-6)
01305446   การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้ (Wood Products Marketing)   3(3-0-6)
01305464   การออกแบบและตกแต่งผิวหน้าไม้  (Wood Design and Finishing)   3(2-3-6)
01305473   เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้   (Energy Conversion Technology from Wood)    3(2-3-6)
01305496   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ (Selected Topics in Wood Science and Technology)  1-3
01305498   ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)   1-3                                                                                                                      01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5)
01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา     (Cooperative Education)     6                                                          6
01422311  การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์  (Applied Experimental Design and Analysis)  (Pre : 01422111) 3(3-0-6)


2)  สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
01305425   อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Themodynamics in Wood and Paper Industries)  (Pre : 01420119)  3(3-0-6)
01310321   สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเยื่อและกระดาษ (Physical Properties of Pulp Fibers and Paper)  3(3-0-6)
01310334   เคมีการผลิตกระดาษ   (Papermaking  Chemistry)   (Pre : 01310331)  3(2-3-6)
01310432   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้  (Industrial Technology of Wood Cellulose) (Pre : 01310341)  3(3-0-6)
01310433   เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลส  (Nanocellulose Production Technology)  (Pre : 01310331) 3(3-0-6)
01310444   เครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง (Paper Machines and Operation Controls)  (Pre : 01310342)          3(2-3-6)
01310461   เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ  (Paper Printing Technology) (Pre : 01310342)  3(2-3-6)
01310471   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในการผลิตเยื่อและกระดาษ   (Introduction to Biotechnology in  Pulp and Paper Manufacturing)   3(3-0-6)
01310472   การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Pollution Control in Pulp and Paper Industries)  (Pre : 01310341 และ 01310342) 3(2-3-6)
01310481   การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  (Measurements and Controls in Pulp and Paper Industry)  (Pre : 01310341 และ 01310342)   3(3-0-6)
01310482   มาตรฐานการทดสอบเยื่อและกระดาษ  (Pulp and Paper Testing Standard)  (Pre : 01310342)  3(2-3-6)
01310483   การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ  (Pulp and Paper Production Management)  (Pre : 01310341 และ 01310342)  3(3-0-6)
01310496   เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ (Selected Topics in Pulp and Paper)    1-3
01310498   ปัญหาพิเศษ   (Special Problems)     1-3                                                                                                                        01349321  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง  (Smart Patrol for Protected Area Management)    3(0-9-5)
01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)                                                          01349395  การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    (Study Abroad)      1-6                                                                                        01349396  องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Knowledge from Oversea Universities)    1-15                        01349490  สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)     6                                                                                                      01403455  เคมีสิ่งแวดล้อม  (Environmental Chemistry)  (Pre : 01403221 และ 01403221)    3(3-0-6)
01422311  การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ (Applied Experimental Design and Analysis) (Pre : 01422111)  3(3-0-6)

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต