หลักสูตรที่ต้องดำเนินการกรอกเล่มหลักสูตร มคอ. 2 เข้าระบบ CHECO

เนื่องด้วย สกอ. ยังไม่ได้รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวนศาสตร์ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 2. วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 3. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 4. วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 5. วท.ม. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 6. ปร.ด. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 7. ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 8. วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 9. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 10. วท.ม. สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 11. วท.ม. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 12. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2561

หลักสูตรทั้งหมด สกอ. ส่งกลับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการกรอกเล่มหลักสูตร มคอ. 2 เข้าในระบบ CHECO เพื่อพิจารณารับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ในระบบใหม่ (CHECO)

ทางฝ่ายบริการการศึกษามหาวิทยาลัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการกรอกระบบ CHECO จึงขอให้แต่ละหลักสูตรดำเนินการเตรียมข้อมูล ส่งให้กับงานการศึกษาคณะวนศาสตร์ ดังนี้

 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) แบบฟอร์ม Download  http://edu.forest.ku.ac.th/?p=280
 2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ทุกท่านให้ใส่ค่าถ่วงน้ำหนักใช้มาตรฐานเดียวกันกับการประกันคุณภาพหลักสูตร