ขอเชิญนิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวแรกสู่อ้อมกอดวนศาสตร์ : Our Warmest Welcome” วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

                                               “ก้าวแรกสู่อ้อมกอดวนศาสตร์ : Our Warmest Welcome”

                                            วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

8.00 – 8.30 น. – นิสิตใหม่และผู้ปกครองเข้าห้องประชุมออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ

– วีดีทัศน์แนะนำคณะวนศาสตร์ การเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.พิชิต ลำใย และ อ.ดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล

8.30 – 9.00 น. เกมส์ แจกของรางวัล

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.พิชิต ลำใย และ อ.ดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล

9.00 – 9.30 น. – พิธีกล่าวแนะนำกำหนดการต่าง ๆ  แนะเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

– กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์

– แนะนำผู้บริหารคณะวนศาสตร์ และคณาจารย์ (ที่เข้าร่วมประชุม)

ดำเนินรายการโดย : อ.ดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล

9.30 – 11.15 น. “ล้อมวงคุย น้องถามพี่ตอบ”

โดย

–          ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์

–          ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์

–          ผศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์

–          นายนิธิ  ธรรมจิตต์  นายกสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.พิชิต ลำใย

11.15 – 11.30 น. – เปิดให้มีการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนิสิตและผู้ปกครอง

– พิธีการกล่าวสรุป และขอบคุณผู้เข้าร่วม

– ปิดการประชุม