บุคลากร

บุคลากรฝ่ายงานบริการการศึกษา คณะวนศาสตร์
ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์
ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา
e-mail: Phichit.S@ku.ac.th


Assistant Prof. Dr. Phichit Somboon
Associate Dean for Education

 

 

ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น
รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา
e-mail: fforrcm@ku.ac.th


Assistant Prof. Dr. Rachanee Pothitan
Associate Dean for Education

 

นางกัญญภา สถาพร (พี่ปุ๋ย)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (หัวหน้างานบริการการศึกษา)
e-mail: fforkps@ku.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 02-5790170 (1402) ต่อ 108
งานที่รับผิดชอบ
 • งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำของคณะวนศาสตร์/คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ประสานงานการปิด/เปิดหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดรายวิชาใหม่/การปรับปรุงรายวิชาในแต่ละหลักสูตร
 • เลขานุการคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรที่เป็นส่วนกลางของคณะ
 • ประสานงานและจัดเตรียมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปร.ด. (วนศาสตร์)
 • การรับนิสิตเข้าศึกษาโดยวิธีโควตาพิเศษ / Admissions / KU Admission การคัดเลือกนิสิตปริญญาเอก /ประสานงานการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดำเนินการคำร้องนิสิตปริญญาเอก
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษาและคณะกรรมการศึกษา
 • ประสานงานกับสำนักทะเบียนและประมวลผลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การเรียน การรับนิสิตเข้าศึกษา คำร้องต่างๆ ของนิสิต การแก้ไขคะแนน และหลักสูตร
นางสาวนะจา โง้วกาญจนนาค (พี่รุ้ง)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
e-mail: fforncn@ku.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 02-5790170 (1402) ต่อ 125 
งานที่รับผิดชอบ
 • งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะวนศาสตร์ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
 • การจัดทำเอกสารคู่มือหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาเอก
 • จัดทำและรวบรวมเอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์
 • ประสานงานและจัดเตรียมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์)
 • ประสานงานและช่วยจัดทำข้อมูลโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ / Admissions / KU Admission
 • จัดทำโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี /โท -เอก และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • ให้คำปรึกษาแก่นิสิตด้านการเรียน หลักสูตร และคำร้องต่างๆ ระดับปริญญาตรี
 • ประสานงานกับสำนักทะเบียนและประมวลผลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเรียน
นางนัฐพร กรทรวง (พี่แดง)
นักวิชาการศึกษา ขำนาญการ
e-mail: ffornks@ku.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 02-5790170 (1402) ต่อ 107
งานที่รับผิดชอบ
 • การรวบรวมข้อมูลนิสิตเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี
 • จัดทำสถิตินิสิตในแต่ละปี เช่น นิสิตที่จบการศึกษา ลาออก คัดชื่อออก
 • บันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ตารางเรียนทุกภาคการศึกษา
 • จัดส่งชุดเอกสารสำหรับฝึกงานภาคสนาม ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานของวิชาฝึกงานภาคสนาม
 • ประสานงานหลักสูตร และจัดเตรียมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วท.ม. (วนศาสตร์เขตร้อน) หลักสูตรนานาชาติ
 • จัดเตรียมงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ประสานงานการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยวิธีโควตาพิเศษ / Admissions / KU Admission
นางอภิญญา พุ่มพวง (พี่แขก)
นักวิชาการศึกษา
e-mail: fforapy@ku.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 02-5790170 (1402) ต่อ 126
งานที่รับผิดชอบ 
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกิจการนิสิต
 • ประสานงานโครงการกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิต และโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
 • ประสานงานกับกองกิจการนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต
 • ดูแลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
 • ดูแลสายด่วน Hot line ของคณะในกิจกรรมนิสิต และงานวินัยนิสิต
 • ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ปฐมนิเทศนิสิต มัชฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
 • ดำเนินการคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาและประสานงานพิธีมอบทุนการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • จัดทำข้อมูลแผนการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ / งานประกันคุณภาพ ของกิจการนิสิต
นายวนัท พุ่มพวง (พี่บี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: fforwnp@ku.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 02-5790170 (1402) ต่อ 126
งานที่รับผิดชอบ 
 • ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกิจการนิสิต
 • ประสานงานโครงการกิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิต และโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
 • ประสานงานกับกองกิจการนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต
 • ดูแลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
 • ดูแลสายด่วน Hot line ของคณะในกิจกรรมนิสิต และงานวินัยนิสิต
 • ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ปฐมนิเทศนิสิต มัชฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
 • ดำเนินการคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาและประสานงานพิธีมอบทุนการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • จัดทำข้อมูลแผนการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ / งานประกันคุณภาพ ของกิจการนิสิต

 

 

Leave a Reply