การสมัครเข้าศึกษา

TCAS คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564TCAS คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 

TCAS 1 – Portfolio  (สมัคร 5 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64, 2 – 6 ก.พ. 2564)

โครงการช้างเผือก จำนวนรับเข้าศึกษา 15 คน

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • คะแนนอังกฤษ 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประวัติผลงาน : มีประวัติผลงาน (Portfolio) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเกียรติบัตร หรือ ผลงานการประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์พร้อมเกียรติบัตร

**ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.ku.ac.th**

 

TCAS 2 – โควตา  (สมัคร 5 – 25 มี.ค. 2564)    จำนวนรับเข้าศึกษา 230 คน

          หลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์)
         วท.บ. (วนศาสตร์) ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา
           1) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วย สาขาการจัดการป่าไม้/ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้/ สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า/ สาขาวนศาสตร์ชุมชน /สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว/ สาขาวนวัฒนวิทยา /สาขาวิศวกรรมป่าไม้

            2) แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้/ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
** นิสิตปีชั้นปีที่ 1-2 เรียนเหมือนกัน และจะทำการเลือกสาขาเรียนในปีที่ 3 **

 

+ โครงการ MOU ของคณะวนศาสตร์ จำนวนรับเข้าศึกษา 200 คน

+ โครงการลูกพระพิรุณ มก. จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

 • บุตรศิษย์เก่าวนศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน 
 • บุตรบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ จำนวนรับ 5 คน

+ โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน จำนวนรับเข้าศึกษา 5 คน

 • นักเรียนที่มีภูมิลำเนารอบสถานึวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์

+ โควตาพิเศษ 32 จังหวัด จำนวนรับเข้าศึกษา 15 คน

 รายละเอียดการรับสมัครทั้ง 4 โครงการ

 • รับสมัครนักเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน)
 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน  O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)
 • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์
 • สมัครได้ที่ http://www.admission.ku.ac.th
 • ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน เอกสารแนบจาก http://www.admission.ku.ac.th

 

TCAS 3 – Admission  (สมัคร 7-15 พ.ค. 2564) 

รูปแบบที่ 1

 • ดำเนินการรับสมัครโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) (รับสมัครผ่าน website ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ)
 • รับสมัครนักเรียนทั่วไป ผ่านระบบของ ทปอ.
 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน  O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)
 • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์
 • จำนวนรับเข้าศึกษา 70 คน

**ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.ku.ac.th**

 

รูปแบบที่ 2

 • ดำเนินการรับสมัครโดย ทปอ. (รับสมัครผ่าน website ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ)
 • รับสมัครนักเรียนทั่วไป ผ่านระบบ Admission
 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน  O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือกใช้ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
 • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์
 • จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน

**ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.ku.ac.th**

 

TCAS 5 – (คณะวนศาสตร์ไม่รับสมัครในรอบนี้ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply