การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
 

การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

 

TCAS 1 – Portfolio  (สมัคร 13 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65)

โครงการช้างเผือก จำนวนรับเข้าศึกษา 150 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมี GPA กลุ่มวิชาข้างต้อน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประวัติผลงาน การแข่งขัน การประกวด การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ค่าย กิจกรรมจิตอาสาฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมเรียนในภาคสนามได้

เกณฑ์การคัดเลือก

 • GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • ประวัติผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานพร้อมประกาศนียบัตร
 • การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลการวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที

**ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.ku.ac.th**

 

TCAS 2 – โควตา  (สมัคร 15 – 22 มี.ค. 2565)    จำนวนรับเข้าศึกษา 185 คน

          หลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์)
         วท.บ. (วนศาสตร์) ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา
           1) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วย สาขาการจัดการป่าไม้/ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้/ สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า/ สาขาวนศาสตร์ชุมชน /สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว/ สาขาวนวัฒนวิทยา /สาขาวิศวกรรมป่าไม้

            2) แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้/ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
** นิสิตปีชั้นปีที่ 1-2 เรียนเหมือนกัน และจะทำการเลือกสาขาเรียนในปีที่ 3 **

 

+ โครงการ MOU ของคณะวนศาสตร์ จำนวนรับเข้าศึกษา 150 คน

+ โครงการลูกพระพิรุณ มก. จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

 • บุตรศิษย์เก่าวนศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน 
 • บุตรบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ จำนวนรับ 5 คน

+ โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน

 • นักเรียนที่มีภูมิลำเนารอบสถานึวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์
 • นักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสวนป่า อ.อ.ป. หรือในชุมชนที่มีป่าชุมชน หรือ พื้นที่อนุรักษ์

+ โควตาพิเศษ 30 จังหวัด จำนวนรับเข้าศึกษา 15 คน

 รายละเอียดการรับสมัครทั้ง 4 โครงการ

 • รับสมัครนักเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน)
 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)
 • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์
 • สมัครได้ที่ http://www.admission.ku.ac.th
 • ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน เอกสารแนบจาก http://www.admission.ku.ac.th

 

TCAS 3 – Admission  (สมัคร 2-10 พ.ค. 2565) 

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ดำเนินการรับสมัครโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) (รับสมัครผ่าน website ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ)
 • รับสมัครนักเรียนทั่วไป ผ่านระบบของ ทปอ.
 • GAT 30% (รวม 2 ตอน)
 • วิชาอื่น ๆ รวมไม่เกิน 50%
 • GPAX ไม่เกิน 20% (0-20%)
 • การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากผลการวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที
 • จำนวนรับเข้าศึกษา 70 คน

**ดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.ku.ac.th**

 

 

 

TCAS 4 – (คณะวนศาสตร์ไม่รับสมัครในรอบนี้ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply