การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ผ่านระบบ TCAS-Thai University Center Admission System


 

TCAS 1 – Portfolio  (สมัคร 1 ธ.ค. 61 – 15 ธ.ค. 2561)

 • นักเรียนทั่วไปที่มีความสามารถพิเศษ โควตาส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน
 • สมัครได้ที่

 

TCAS 2 – โควตา  (สมัคร 6 – 20 ก.พ. 2562)
คณะวนศาสตร์ย้ายไปรับสมัครในเวปไชด์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย http://www.admission.ku.ac.th
ในปี 2562 คณะวนศาสตร์ดำเนินการควบรวมหลักสูตร เหลือเพียงหลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์ ) 

ในการรับสมัครโควตาจะเปิดรับเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์)
วท.บ. (วนศาสตร์) ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา
1) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วย สาขาการจัดการป่าไม้/ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้/ สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า/ สาขาวนศาสตร์ชุมชน /สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว/ สาขาวนวัฒนวิทยา /สาขาวิศวกรรมป่าไม้

2) แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้/ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
** นิสิตปีชั้นปีที่ 1-2 เรียนเหมือนกัน และจะทำการเลือกสาขาเรียนในปีที่ 3 **

 • ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคณะวนศาสตร์
 • รับสมัครนักเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน)
 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน  O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)
 • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์
 • จำนวนรับเข้าศึกษา 240 คน
 • สมัครได้ที่ http://www.admission.ku.ac.th
 • ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน www.quota.forest.ku.ac.th  (เวปไซด์เดิม)

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2562 โควตาคณะวนศาสตร์งบรับสมัครในโครงการคู่ขนานสองปริญญาเพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงการและหลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

TCAS 3 – รับตรงร่วมกัน  (สมัคร 17-29 เม.ย. 2562) 

 • ดำเนินการรับสมัครโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) (รับสมัครผ่าน website ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ)
 • รับสมัครนักเรียนทั่วไป ผ่านระบบของ ทปอ.
 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน  O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)
 • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์
 • จำนวนรับเข้าศึกษา 70 คน

 

TCAS 4 – Admission  (สมัคร 9-19 พ.ค.2562)

 • ดำเนินการรับสมัครโดย ทปอ. (รับสมัครผ่าน website ของ ทปอ. พร้อมกันทั้งประเทศ)
 • รับสมัครนักเรียนทั่วไป ผ่านระบบ Admission
 • คุณสมบัติเป็นนักเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน  O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือกใช้ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
 • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์
 • จำนวนรับเข้าศึกษา 40 คน

 

TCAS 5 – (คณะวนศาสตร์ไม่รับสมัครในรอบนี้ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply