ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกระทรวง

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2559  [download]
 2. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559  [download]
 3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 [download]
 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ พ.ศ.2556 [download]

 

ประกาศกระทรวง

 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 [download]
 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 [download]
 3. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 [download]
 4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 [download]
 5. รวมเอกสาร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง [download]
 6. เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา 2559  [download]

 

การรับรองปริญญา สำนักงาน ก.พ.

 1. ประกาศรับรองปริญญา จากสำนักงาน ก.พ. 2553   [download]
 2. ประกาศรับรองปริญญา จากสำนักงาน ก.พ. 2559  [download]
 3. ประกาศรับรองปริญญา จากสำนักงาน ก.พ. 2560  [download]

 

Leave a Reply