ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกระทรวง

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2559  [download] ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559  [download] พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 [download] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ พ.ศ.2556 [download]   ประกาศกระทรวง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

Read more

แบบฟอร์มยื่นคำร้องต่าง ๆ / นิสิต

ระดับปริญญาตรี คำร้องขอลงทะเบียนเรียน/ Request for Registration  [Download] คำร้องทั่วไป มก. /General Request  [Download] คำร้องทั่วไป วน.  [Download] แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)/Registration Form  [Download] แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU3) / Add-Drop form  [Download] คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/Request

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการบริหารและปรับปรุงหลักสูตร แบบฟอร์มการเขียนรายงาน [มคอ.1]  [มคอ.2]  [มคอ.3] [มคอ.4] [มคอ.5]  [มคอ.6]  [ มคอ.7] แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร [ระดับปริญญาตรี] [ระดับบัณฑิตศึกษา] แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงานเปิดและประบปรุงหลักสูตร [download]  และรายละเอียดการดำเนินงาน [download] แบบฟอร์มประมวลการสอน (course syllabus) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร แบบฟอร์มการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLO [download

Read more