หลักสูตรที่ต้องดำเนินการกรอกเล่มหลักสูตร มคอ. 2 เข้าระบบ CHECO

เนื่องด้วย สกอ. ยังไม่ได้รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวนศาสตร์ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม.

Read more

วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  Bachelor of Science Program in Forestry วท.บ. (วนศาสตร์) B.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25430021100235 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้

Read more

วท.ม. (วนศาสตร์ ) ปรับปรุง พ.ศ 2562 (NEW)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ Master of Science Program in Forestry วท.ม. (วนศาสตร์) M.S. (Forestry) รหัสหลักสูตร    25230021100119 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

Read more

บุคลากร

บุคลากรฝ่ายงานบริการการศึกษา คณะวนศาสตร์ ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา e-mail: Phichit.S@ku.ac.th Assistant Prof. Dr. Phichit Somboon Associate Dean for Education     ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา e-mail: fforrcm@ku.ac.th Assistant

Read more

บริหารหลักสูตร/ประกันคุณภาพ

บริหารหลักสูตร การติดตามการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561  เดือนกันยายน 2561 [download]        ปีการศึกษา 2560 [download]  ปีการศึกษา2559 [download] การติดตามการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561  เดือนกันยายน 2561 [download]       

Read more

ข้อมูลการศึกษา

  ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2561  (download-ข้อมูลดิบ)   สรุปภาพรวมและกราฟ จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2560 (download-ข้อมูลดิบ) จำนวนนิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550-2561 (download-ข้อมูลดิบ) สถิติการได้งานทำของนิสิต ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ผลการเรียนนิสิต   ข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2561

Read more