ข้อมูลการศึกษา

 

ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี

  1. จำนวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2561  (download-ข้อมูลดิบ)   สรุปภาพรวมและกราฟ
  2. จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2560 (download-ข้อมูลดิบ)
  3. จำนวนนิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550-2561 (download-ข้อมูลดิบ)
  4. สถิติการได้งานทำของนิสิต
  5. ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
  6. ผลการเรียนนิสิต

 

ข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  1. จำนวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2561
  2. จำนวนนิสิตทั้งหมดระดับบัณฑิตศึกษา คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2561
  3. จำนวนนิสิตที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550-2561

 

 

Leave a Reply