หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 2. วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 4. วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ พ.ศ.2520 (แนะนำให้อ่าน)

หลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

 1. วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 2. วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ปรับปรุง พ.ศ.2559)
 3. วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 4. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 5. วท.ม. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
 6. วท.ม. สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
 7. วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 8. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 9. วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 10. วท.ม. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 1. วท.ม. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ปรับปรุง พ.ศ. 2560

หลักสูตรระดับปริญญาโท (นานาชาติ)

 1. วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติเขตร้อน)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

 1. ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564
 2. ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2559
 3. ปร.ด. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2559