ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการบริหารและปรับปรุงหลักสูตร

 1. แบบฟอร์มการเขียนรายงาน [มคอ.1]  [มคอ.2]  [มคอ.3] [มคอ.4] [มคอ.5]  [มคอ.6]  [ มคอ.7]
 2. แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร [ระดับปริญญาตรี] [ระดับบัณฑิตศึกษา]
 3. แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ขั้นตอนการดำเนินงานเปิดและประบปรุงหลักสูตร [download]  และรายละเอียดการดำเนินงาน [download]
 5. แบบฟอร์มประมวลการสอน (course syllabus)
 6. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
 7. แบบฟอร์มการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLO [download แบบฟอร์มการเขียนPLO]
 8. เอกสารบรรยาย Outcome based education (OBE) ประกอบการเขียน PLO และ CLO
  [1) download OBEรศ.ดร.พนิต เข็มทอง]
  [2) download OBEดร.พีระพงศ์]

 

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการเปิดและปรับปรุงรายวิชา

 1. แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาใหม่
  [download แบบเสนอเปิดรายวิชาปตรี_วชมก1-1เพิ่มเติมข้อ6]
  [download แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่บัณฑิต_วชมก2-1เพิ่มเติมข้อ6]
 2. แบบฟอร์มขอปรับปรุงรายวิชา
  [download แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาปตรี_วชมก1-2เพิ่มเติมข้อ6]
  [download แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาบัณฑิต_วชมก2-2เพิ่มเติมข้อ6]
 3. คำแนะนำในการเขียนแบบฟอร์มการปรับปรุงรายวิชา
 4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของมก.[download]
 5. การคำนวณหน่วยกิตเป็นชั่วโมงของหน่วยกิต [download]

 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ /อาจารย์ประจำหลักสูตร/ บรรณานุกรมอาจารย์

 1. แบบฟอร์มเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรเกณฑ์ 2548  [download สมอ. 08 / อจ.มก.1]
 2. แบบฟอร์มเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกณฑ์ 2558   [download สมอ. 08 / อจ.มก.2]
 3. แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรเกณฑ์ 2558  [download อจ.มก.3]
 4. คำแนะนำแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร เกณฑ์2558 [download รายงานประชุม กก ศึกษา มก 2561]
 5. แบบฟอร์มการเขียนบรรณานุกรมอาจารย์ [download แบบฟอร์มบรรณานุกรม08112561]

 

คู่มือต่างๆ

 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558    [download]
 2. คู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  [download]
 3. คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  [download]
 4. คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558  [download]
 5. คู่มือการเขียน มคอ. 2
 6. คู่มือการใช้งานระบบรับทราบหลักสูตร   (ระบบ CHECO) [download CHECO แก้ไข19ตค61]
 7. คู่มือการกรอก มคอ.3- KU ISEA  สำหรับอาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ผู้สอน [download ]

 

แผนและยุทธศาสตร์

 1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.60-64   [download]
 2. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 [download]
 3. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  [download]
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0  [download]
 5. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ปี พ.ศ.2560-2571 [download]
 6. แผนยุทธศาสตร์คณะวนศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 [download]

Leave a Reply