แบบฟอร์มยื่นคำร้องต่าง ๆ / นิสิต

ระดับปริญญาตรี

  1. คำร้องขอลงทะเบียนเรียน/ Request for Registration  [Download]
  2. คำร้องทั่วไป มก. /General Request  [Download]
  3. คำร้องทั่วไป วน.  [Download]
  4. แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)/Registration Form  [Download]
  5. แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU3) / Add-Drop form  [Download]
  6. คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/Request for Tuition fee Refund  [Download]
  7. ใบลาพักการศึกษา/Request for Leave of Absence Request  [Download]
  8. ใบลาออก/Resignation Form  [Download]
  9. คำร้องย้ายสาขา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 [Download]

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
http://www.grad.ku.ac.th >>เอกสารดาวน์โหลด

Leave a Reply