ปร.ด. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
Doctor of Philosophy Program in Parks, Recreation, and Tourism
รหัสหลักสูตร  25540021103049
เล่มหลักสูตร มคอ. 2


โครงสร้างหลักสูตร    
แบบ 2.1
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

ก. วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต

– สัมมนา   4   หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ    3    หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต

รายการวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  19 หน่วยกิต
– สัมมนา  4 หน่วยกิต
01308697   สัมมนา  (Seminar)   1,1,1,1

– วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
01308691 เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  (Advanced Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism)    3(2-3-6)

– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
01308611  มนุษยมิติขั้นสูงสําหรับอุทยานและพื้นที่นันทนาการ  (Advanced Human Dimension for Parks and Recreation Areas)  2(2-0-4)
01308621  การวิเคราะห์ระบบพื้นที่คุ้มครอง   (Protected Area System Analysis)  2(2-0-4)
01308631  ระบบและพลวัตการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Nature Tourism System and Dynamic)  2(2-0-4)
01308632  การท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community-based Tourism)  3(3-0-6)
01308633  การวิเคราะห์ผลกระทบการท่องเที่ยว  (Tourism Impact Analysis)  3(3-0-6)
01308693  การวิเคราะห์ขั้นสูงทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Advanced Analysis in Parks, Recreation, and Tourism)  3(3-0-6)
01308696  เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว  (Selected Topics in Parks, Recreation, and Tourism)  1-3

ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต
01308699   วิทยานิพนธ์  (Thesis)  1-36

Leave a Reply