บริหารหลักสูตร/ประกันคุณภาพ

บริหารหลักสูตร
  1. การติดตามการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561  เดือนกันยายน 2561 [download]        ปีการศึกษา 2560 [download]  ปีการศึกษา2559 [download]
  2. การติดตามการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561  เดือนกันยายน 2561 [download]        ปีการศึกษา 2560 [download]   ปีการศึกษา2559 [download]
  3. การติดตามงานควบรวมหลักสูตรคณะวนศาสตร์

 

 

 

ประกันคุณภาพ
  1. คะแนนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

 

Leave a Reply