วท.ม. (วนศาสตร์ ) ปรับปรุง พ.ศ 2562 (NEW)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
Master of Science Program in Forestry

วท.ม. (วนศาสตร์)
M.S. (Forestry)

รหัสหลักสูตร    25230021100119
เล่มหลักสูตร มคอ. 2

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ หรือชื่อตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวนศาสตร์ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2)  อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาวนศาสตร์ ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3)  วิศวกรในอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ หรือเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาคเอกชน
4)  ผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ

แผนการเรียน
แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร

1. แผน ก แบบ ก 1
1.1 วิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า       5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
      – สัมมนา                                      2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
      01349597      สัมมนา  (seminar)        1,1
      01349591      เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์ (Research Techniques in Forestry) 3(3-0-6)

1.2 วิทยานิพนธ์            ไม่น้อยกว่า       36 หน่วยกิต
      01349599      วิทยานิพนธ์      (Thesis)  1-36

 

2. แผน ก แบบ ก 2

2.1 วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า            24 หน่วยกิต

2.1.1 สัมมนา                                                    2 หน่วยกิต
     01349597            สัมมนา      (seminar) 1,1

2.1.2 วิชาเอกบังคับ       6  หน่วยกิต
    01349511 องค์ความรู้เชิงบูรณาการทางวนศาสตร์  (Integrated Knowledges in Forestry) 3(3-0-6)
    01349591 เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์ (Research Techniques in Forestry) 3(3-0-6)

2.1.3 วิชาเอกเลือก                     ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
01301521 วิทยาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ  (Watershed Ecosystem Management Science) 3(2-3-6)
01301561 นิเวศอุทกวิทยาการใช้ที่ดิน (Land Use Ecohydrology)    3(2-3-6)
01301581 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบูรณาการ  (Integrated Environmental Science)  3(3-0-6)
01301511การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน(Soil Erosion Control) 3(2-3-6)
01301531 การบริหารงานลุ่มน้ำ   (Watershed Administration)     3(3-0-6)
01301532 การมีส่วนร่วมในการจัดการลุ่มน้ำและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Participatory  Watershed Management and Dispute Resolution) 3(3-0-6)
01301541 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้(Technology for Watershed and Forest Environmental Management) 3(2-3-6)
01301542 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (Advanced  GIS for Watershed Management) 3(2-3-6)
01301543  การจำลองแบบการจัดการลุ่มน้ำ    (Watershed Management Modeling)       3(2-3-6)
01301551 อุตุนิยมวิทยาลุ่มน้ำ      (Watershed Meteorology)        3(2-3-6)
01301571  การวางแผนและการจัดการระบบการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ(Integrated Land Use System Management and Planning) 3(2-3-6)
01301582  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact Assessment)      3(2-3-6
01301583 คุณภาพน้ำในการจัดการลุ่มน้ำ(Water Quality in Watershed Management) 3(2-3-6)
01301596  เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้        (Selected Topics in Watershed and Forest Environmental Management) 1-3
01301598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)                 1-3

และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในหรือนอกสาขา ของคณะวนศาสตร์ ที่มีรหัส 500 ขึ้นไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

2) สาขาวิศวกรรมป่าไม้
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
01303522  เทคโนโลยีการทำแผนที่ทางป่าไม้   (Mapping Technology in Forestry)3(2-3-6)
01303541  ระบบการทำไม้   (Logging System)     3(3-0-6)
01303521  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง   (Advanced Geographic Information System)3(2-3-6)
01303523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยเกณฑ์แบบพหุ (GIS in Multicriteria Decision Analysis) 3(2-3-6)
01303524  การโปรแกรมจีไอเอส   (GIS Programming)   3(3-0-6)
01303525  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่     (Spatial Statistical Data Analysis)            3(3-0-6)
01303531  วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดินขั้นสูง     (Advanced Soil Erosion Control Engineering)           3(3-0-6)
01303532  วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่อเสถียรภาพความลาดชัน(Soil Bioengineering for Slope Stabilization)       3(3-0-6)
01303542  การประเมินผลกระทบการทำไม้    (Logging Impact Assessment)  3(3-0-6)
01303543  การวางแผนและการควบคุมผลผลิตการทำไม้   (Logging Production Planning and Control)3(3-0-6)
01303544   การวิเคราะห์การทำไม้ในสวนป่า    (Forest Plantation Harvesting Analysis)                   3(2-3-6)
01303545   การวิจัยดำเนินงานทางวิศวกรรมป่าไม้(Operations Research in Forest Engineering)       3(3-0-6)
01303546   โลจิสติกส์ทางการป่าไม้ (Logistics in Forestry)               3(3-0-6)
01303547   ความปลอดภัยและสุขภาพในงานป่าไม้(Safety and Health in Forest Works)   3(3-0-6)
01303548   การยศาสตร์ป่าไม้ประยุกต์            (Applied Forest Ergonomics)    3(3-0-6)
01303549  การดำเนินงานป่าไม้อย่างยั่งยืน     (Sustainable Forest Operations)             3(3-0-6)
01303551   การจัดการฐานข้อมูลในทางป่าไม้   (Database Management in Forestry)      3(2-3-6)
01303552   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการป่าไม้(Decision Support System in Forestry) 3(3-0-6)
01303553  การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางป่าไม้(Application Programming in Forestry)  3(3-0-6)
01303561  การออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้     (Forest Machine Design)3(3-0-6)
01303596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้       (Selected Topics in Forest Engineering)   1-3
01303598   ปัญหาพิเศษ               (Special Problems)                  1-3

และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในหรือนอกสาขา ของคณะวนศาสตร์ ที่มีรหัส 500 ขึ้นไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

3) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
01305511                กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้ขั้นสูง   (Advanced Anatomy and Identification of Wood)     3(2-3-6)
01310513                อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ      (Wood-Based Industries)          3(3-0-6)
01305514                ผลิตผลจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้           (Non-Timber Forest Products) 3(3-0-6)
01305521                การวิเคราะห์เชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม้(Quantitative Analysis in Wood Processing)3(3-0-6)
01305523                ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับของไหล(Wood-Fluid Relationships)       3(2-3-6)
01305542                การจัดการอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ(Wood and Paper Industry Managements)         3(3-0-6)
01305551                การแปรรูปพลังงานจากชีวมวล      (Energy Conversion from Biomass)          3(3-0-6)
01305552                การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Energy Technology and Management for Wood and Paper Industries) 3(3-0-6)
01310572                เทคโนโลยีของแผ่นไม้ประกอบ      (Wood-Based Panel Technology)             3(2-3-6)
01305573                เทคโนโลยีการแปรเนื้อไม้และเส้นใย(Wood and Fiber Modification Technology)             3(2-3-6)
01305581                การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไม้โดยวิธีการไม่ทำลาย(Non-Destructive Testing of Wood) 3(2-3-6)
01305586                การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมไม้           (Wood Industrial Products Design)           3(2-3-6)
01305596                เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ      (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology) 1-3
01305598                ปัญหาพิเศษ (Special Problems)                 1-3

และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในหรือนอกสาขา ของคณะวนศาสตร์ ที่มีรหัส 500 ขึ้นไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 

4) สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
01305522                สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูง  (Advanced Physical Properties of Cellulosic Fibers and Paper) 3(3-0-6)
01305531                เคมีของเซลลูโลส  (Chemistry of Wood Cellulose)                3(3-0-6)
01305532                เคมีของลิกนิน (Chemistry of Lignins)           3(3-0-6)
01305533                วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของไม้และเยื่อ  (Analytical Methods in Wood and Pulp Chemistry) 3(2-3-6)
01305534                การใช้สารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ      (Surfactant Application in Pulp and Paper Industry) 3(3-0-6)
01305535                เคมีการเคลือบผิวกระดาษ(Paper Coating Chemistry) 3(3-0-6)
01305536                วัสดุเชิงก้าวหน้าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส(Advanced Materials of Cellulose and Nanocellulose) 3(3-0-6)
01305561                เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง(Advanced Pulping Technology)         3(3-0-6)
01305562                เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง(Advanced Pulp Bleaching Technology)             3(3-0-6)
01305563                เทคโนโลยีการผลิตกระดาษขั้นสูง   (Advanced Paper Technology) 3(3-0-6)
01305564                ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อรีไซเคิล      (Unit Operation in Recycled Pulp industries) 3(3-0-6)
01305565                ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมเคลือบกระดาษ      (Unit Operation in Paper Coating Industries) 3(3-0-6)
01305566                เทคโนโลยีการผลิตเยื่อเชิงกล         (Mechanical pulping Technology)             3(3-0-6)
01305567                เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษและกระดาษแข็ง(Paper and Paperboard Packaging Technology)      3(3-0-6)
01305568                เอนไซม์ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ          (Enzyme in Pulp and Paper Industry) 3(3-0-6)
01305583                การวิเคราะห์ผิวหน้าของกระดาษ   (Surface Analysis of Paper)      3(3-0-6)
01305584                ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกระดาษ(Laboratory in Papermaking Technology)1(0-3-2)
01305585                เทคนิควิเคราะห์สำหรับวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส  (Analytical Techniques for Biomaterial from Cellulose and Nanocellulose)  3(3-0-6)
01305596                เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ      (Selected Topics in Wood and Paper Industrial Technology) 1-3
01305598                ปัญหาพิเศษ (Special Problems)                                 1-3

และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในหรือนอกสาขา ของคณะวนศาสตร์ ที่มีรหัส 500 ขึ้นไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

 

5) สาขาวนวัฒนวิทยา
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
01306512                ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร(Biomass Production and Nutrient Cycling) 3(3-0-6)
01306513                ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้ (Silvicultural Systems for Forest Certification)   3(3-0-6)
01306514                วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์(Applied Mangrove Silviculture)         3(3-0-6)
01306515                การฟื้นฟูป่า(Forest Restoration)                                3(3-0-6)
01306516                วนวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    (Silviculture and Climate Change)           3(3-0-6)
01306517                วนวัฒน์ขั้นสูง(Advanced Silviculture)         3(3-0-6)
01306521                เมล็ดไม้ป่าประยุกต์      (Applied Forest Tree Seeds)    3(3-0-6)
01306522                การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้(Growth and Development of Trees)       3 (2-3-6)
01306523                การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์     (Applied Forest Tree Improvement)        3(3-0-6)
01306524                การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า           (Conservation of Forest Tree Genetics)   3(3-0-6)
01306531                นิเวศวิทยาไฟป่า (Forest Fire Ecology)        3(3-0-6)
01306532                การจัดการไฟป่า (Forest Fire Management)3(3-0-6)
01306533                การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้  (Forest Health Monitoring)      3(3-0-6)
01306541                การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นป่าไม้  (Forest Site Quality Assessment)            3(3-0-6)
01306542                การจัดการดินป่าไม้      (Forest Soil Management)       3(3-0-6)
01306543                การวิเคราะห์ธาตุอาหารดินและพืชป่าไม้ (Forest Soil and Plant Nutrient Analysis) 3 (2-3-6)
01306561                วนวัฒน์เขตเมืองขั้นสูง (Advanced Urban Silviculture)  3(3-0-6)
01306563                ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง(Urban Microclimate)             3(3-0-6)
01306564                การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง  (Management of Urban Green Spaces)   (3-0-6)
01306596                เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์ (Selected Topics in Silviculture)              1-3
01306598                ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3

และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในหรือนอกสาขา ของคณะวนศาสตร์ ที่มีรหัส 500 ขึ้นไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ข. วิทยานิพนธ์        ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต

01349599             วิทยานิพนธ์      (Thesis)     1-12