วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
Master of Science Program in Forest Resource Management
รหัสหลักสูตร    25230021100029
เล่มหลักสูตร มคอ. 02

 

ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยผสมผสานความรู้และพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินการเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อจะได้กำหนดทิศทางและวิธีการในการจัดการดูแลป่าไม้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ความสำคัญ
จากสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในและต่างประเทศ ที่ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างรายได้จากป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับรองป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งสามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินการเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อจะได้กำหนดทิศทางและวิธีการในการจัดการดูแลป่าไม้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างเหล่านี้จึงมีความจำเป็นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร     แผน ก แบบ ก2
จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า   24      หน่วยกิต
– วิชาสัมมนา                                   2    หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ                               6     หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า    16     หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า    12     หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต
– วิชาสัมมนา     2 หน่วยกิต
01304597  สัมมนา  (seminar)    1,1

– วิชาเอกบังคับ  6 หน่วยกิต
01304511   การจัดการทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Management)  3(3-0-6)  01304591  เทคนิคการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Research Techniques in Forest Resource Management)    3(3-0-6)

– วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า       16  หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนจากเฉพาะกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งใน 6 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชานโยบายและบริหารทรัพยากรป่าไม้
01304512  นโยบายทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Policy)  3(3-0-6)
01304513  การวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resource Management Planning)   3(3-0-6)
01304514   การป่าไม้โลก (Global Forestry)  3(3-0-6)

2)  กลุ่มวิชาชีวมิติป่าไม้
01304521   ชีวมิติป่าไม้ประยุกต์  (Applied Forest Biometry)  3(2-3-6)
01304522   การสร้างตัวแบบการเติบโตและผลผลิตของป่าไม้ (Forest Growth and Yield Modeling)   3(2-3-6)
01304523   กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Mathematical Programming for Forest Resource Management)  3(3-0-6)

3)  กลุ่มวิชาการรับรู้จากระยะไกล  
01304531  การรับรู้ระยะไกลและการประมวลผลภาพ  (Remote Sensing and Image Processing)  3(2-3-6)
01304532  การรับรู้ระยะไกลระบบแอคทีฟและวิธีการประมวลผลข้อมูล  (Active Remote Sensing and Data Processing)  3(2-3-6)
01304534  ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Geo-informatics for Forest Resources Management)  3(2-3-6)

4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
01304541  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ขั้นสูง (Advanced Forest Resources Economics)  3(3-0-6)
01304542  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจป่าไม้  (Economics of Forest Business)  3(3-0-6)    01304544  การตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้ (Forest Products Marketing)   3(3-0-6)

5) กลุ่มวิชาการสำรวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้
01304551  วิธีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ (Methods of Forest Resource Inventory) 3(3-0-6)
01304552   การประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้   (Forest Resource Data Processing)  3(2-3-6)
01304553   การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม  (Satellite Imagery for Resources Survey)    3(2-3-6)

6) กลุ่มวิชาวนศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมการป่าไม้   
01304561  ระบบวนเกษตรและการจัดการ  (Agro-Forestry Systems and Management)   3(3-0-6)
01304562   การจัดการของป่า  (Management of Minor Forest Products)        3(3-0-6)
01304563   วนศาสตร์ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน (Social Forestry for Sustainable Forest Resources Management )   3(3-0-6)
01304564    การส่งเสริมการป่าไม้ประยุกต์ (Applied Forestry Extension) 3(3-0-6)
01304565    ป่าชุมชนและการจัดการ  (Community Forest and Management) 3(3-0-6)

และให้เลือกเรียนรายวิชาที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไปที่เปิดสอนในภาควิชาการจัดการป่าไม้ หรือเลือกเรียนวิชาในสาขาวิชาอื่น ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาคหรือประธานสาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

01304515  การจัดการเพื่อผลผลิตไม้อย่างยั่งยืน  (Sustainable Timber Management)    3(3-0-6)
01304516  การรับรองป่าไม้ (Forest Certification)   3(3-0-6)
01304524  รุกขภูมิอากาศวิทยา   (Dendroclimatology)  3(2-3-6)
01304533  การวิเคราะห์ข้อมูลรับรู้ระยะไกลในทางป่าไม้   (Remote Sensing Data Analysis in Forestry)   3(2-3-6)
01304543  การป่าไม้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Forestry and Economic Development)    3(3-0-6)
01304554  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resource Management Information System)   3(3-0-6)
01304566  ภาวะผู้นำกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  (Leadership and Sustainable Forest Management)  3(3-0-6)
01304567  การพัฒนาและประเมินผลโครงการป่าไม้  (Development and Evaluation of Forestry Project)  3(3-0-6)
01304596  เรื่องเฉพาะทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ (Selected Topics in Forest Resource Management)  1-3
01304598  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3

ข. วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า    12     หน่วยกิต
01304599  วิทยานิพนธ์   (Thesis)   12 หน่วยกิต

 

Leave a Reply