วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program)
รหัสหลักสูตร     25440021100607
เล่มหลักสูตร มคอ. 2

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้วยตำแหน่งของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน มีพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป (continental) และคาบสมุทร (peninsular) ทำให้พื้นที่ป่าไม้ประกอบไปด้วยป่าหลากชนิด ทั้งประเภทผลัดใบและไม่ผลัดใบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีความสำคัญต่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในเขตร้อนถูกบุกรุกทำลายในรูปแบบต่างๆ อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อโลกหลายด้าน เพื่อแสวงหาหนทางที่จะดำรงไว้ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ในเขตร้อน จึงควรได้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าไม้เขตร้อนที่ควรเผยแพร่ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นคณะวนศาสตร์ซึ่งได้เปิดสอนทางด้านป่าไม้มาแล้วกว่า 80 ปี สามารถผลิตบุคลากรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกไปรับใช้ประเทศอย่างกว้างขวางทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้คณะวนศาสตร์ยังได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในทุกระดับ รวมถึงมีโครงการวิจัยและพัฒนาในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีชาวต่างประเทศได้แสดงความจำนงที่จะมาศึกษาต่อที่คณะวนศาสตร์เสมอมา จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวนศาสตร์เขตร้อน ขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตามนโยบายการป่าไม้ของชาติได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในการอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติในภาพรวมให้สูงขึ้น แต่สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าของประเทศกลับลดลงทุกขณะ การที่จะสามารถฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่ครบตามเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการขั้นสูงในสาขาต่างๆ ด้านวนศาสตร์ เช่น นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ วนวัฒนวิทยา การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม การจัดการสัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมป่าไม้ และวนศาสตร์ชุมชน เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการป่าไม้ให้รุดหน้าต่อไป ปัจจุบันจำนวนผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ด้านวนศาสตร์ยังมีอยู่อย่างจำกัด คณะวนศาสตร์ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลิตผู้ที่มีความรู้และคุณวุฒิชั้นสูงในสาขาวิชาวนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ระดับสูงในสาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน และมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และภูมิภาคในเขตร้อนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
2)  เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านวนศาสตร์เขตร้อนสมัยใหม่ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัย
3)  เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการป่าไม้เขตร้อนในระดับสูง
4)  เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวนศาสตร์เขตร้อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรในความเป็นมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ

หลักสูตร    แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า    24    หน่วยกิต    
–  สัมมนา                                        2        หน่วยกิต
–  วิชาเอกบังคับ                             9        หน่วยกิต
–  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า       13      หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า     12    หน่วยกิต   

รายวิชา
ก.  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า            24   หน่วยกิต
สัมมนา    2    หน่วยกิต

01309597      สัมมนา   (Seminar)       1,1

–  วิชาเอกบังคับ      9  หน่วยกิต
01309511   การป่าไม้เขตร้อน  (Tropical Forestry)   3(3-0-6)
01309591  เทคนิคการวิจัยทางวนศาสตร์เขตร้อน (Research Techniques in Tropical Forestry)    3(3-0-6)
01309592  สถิติเพื่อการวิจัยวนศาสตร์เขตร้อน (Statistics for Tropical Forestry Research)  3(3-0-6)

–  วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า     13  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาได้ทั้งในสาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน และ/หรือรายวิชานอกสาขาวิชารหัส 500 ที่เปิดสอนโดยคณะวนศาสตร์ โดยรายวิชาในสาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน มีดังนี้
01309512    การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เขตร้อน  (Utilization of Tropical Forest Resources)   3(3-0-6)
01309513    การจัดการทรัพยากรป่าไม้เขตร้อน  (Tropical Forest Resources Management)   3(3-0-6)
01309521    หลักการใช้ที่ดินในป่าเขตร้อน (Principle of Land Use in Tropical Forest)   3(3-0-6)
01309561    วนวัฒนวิทยาป่าเขตร้อน  (Tropical Silviculture)  3(3-0-6)
01309596   เรื่องเฉพาะทางวนศาสตร์เขตร้อน  (Selectd Topic in Tropical Forestry)    3(3-0-6)
01309598   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)   1-3

ข.  วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า      12   หน่วยกิต
01309599   วิทยานิพนธ์   (Thesis)   1-12

Leave a Reply