หลักสูตรที่ต้องดำเนินการกรอกเล่มหลักสูตร มคอ. 2 เข้าระบบ CHECO

เนื่องด้วย สกอ. ยังไม่ได้รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวนศาสตร์ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วท.ม.

Read more

นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี เวลา 17.00-18.00 น.  

Read more