วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์
Bachelor of Science Program in Forestry
รหัสหลักสูตร    25430021100235
เล่มหลักสูตร มคอ. 2

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวนศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคมของ ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกในภาพรวม ทั้งกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ความสำคัญ
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงขึ้น นานาประเทศต่างตระหนักและพยายามค้นคิดการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เรียกว่าการพัฒนาเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่การพัฒนาเหล่านั้นเป็นการพัฒนาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุนหลัก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการจัดการอย่างยั่งยืน กอปรกับประเทศไทยได้ กำหนดวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นทั้งด้านความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนของประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวนศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว โดยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ กอปรด้วยประสบการณ์และทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัย การแก้ปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ประเทศชาติ และพลเมืองโลกที่ดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ทางด้านวนศาสตร์ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการแก้ปัญหา การวิเคราะห์วิจัย การใช้เทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านการป่าไม้สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ภูมิภาค และบริบททางสังคมและการเมืองของประเทศ

หลักสูตร
       จำนวนรวมหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า   141  หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                                     ไม่น้อยกว่า        3       หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ           ไม่น้อยกว่า        6       หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                             13       หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า        5       หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า         3       หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า      105      หน่วยกิต
–  วิชาแกน                                                                                53      หน่วยกิต
–  วิชาเฉพาะบังคับ                                                                   43      หน่วยกิต
–  วิชาเฉพาะเลือก                                          ไม่น้อยกว่า         9      หน่วยกิต

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า         6      หน่วยกิต


รายวิชา
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต
       1.1)  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                  ไม่น้อยกว่า       3    หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  (Physical Education Activities)   1(0-2-1)
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

       1.2)  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่   (Modern Enterpreneur)     3(3-0-6)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี  (Economics for Better Living)   3(3-0-6)
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า   (Creativity for Value Management)    3(3-0-6)

       1.3)  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                        13      หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ (English)  9( – -)

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
01371111 สื่อสารสนเทศ  (Information Media)  1(1-0-2)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์   (Computer Applications)  1(0-2-1)

      1.4)  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  (Knowledge of the Land)  2(2-0-4)
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน  (Ways of Life and Culture in ASEAN)  3(3-0-6)
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน   (World Politics in Daily Life)   3(3-0-6)
01999031 มรดกอารยธรรมโลก   (The Heritage of World Civilizations)  3(3-0-6)

      1.5)  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า       3        หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Agricultural Resources and Environment)   3(3-0-6)
01240011 การออกแบบในชีวิตประจำวัน  (Design in Everyday Life)  3(3-0-6)
01255101 มนุษย์กับทะเล   (Man and Sea)  3(3-0-6)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า                 105     หน่วยกิต        

       – วิชาแกน           53     หน่วยกิต
01301111  วนศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Forestry)  3(3-0-6)
01301321  หลักการจัดการลุ่มน้ำ  (Principles of Watershed Management) (Pre : 01306341)  3(2-3-6)
01302131  รุกขวิทยา  (Dendrology)  3(2-3-6)
01302132  รุกขวิทยาภาคสนาม  (Field Dendrology)   (Pre : 01302131)  1(0-3-2)
01302211  นิเวศวิทยาป่าไม้    (Forest Ecology)   3(3-0-6)
01302212  นิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Ecology)  (Pre : 01302211)  1(0-3-2)
01303221  การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ I  (Surveying and Mapping in Forestry I)  3(2-3-6)
01303222  การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ภาคสนาม (Field Surveying and Mapping in Forestry)  (Pre : 01303221)  1(0-3-2)
01304221   การคณิตป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Mensuration)  1(0-3-2)
01304311   หลักการจัดการป่าไม้ (Principles of Forest Management)  3(3-0-6)
01305213   กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้  (Anatomy and Identification of Wood)  3(2-3-6)
01306213   การปลูกป่าภาคสนาม   (Field Forestation)  (Pre : 01306211)  1(0-3-2)
01306341  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป  (Abridged Geology and Soil Science in Forestry)  3(3-0-6)
01306342  ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ  (Laboratory in Abridged Geology and Soil Science in Forestry)  (Pre : 01306341 หรือพร้อมกัน)  1(0-3-2)
01401114   พฤกษศาสตร์ทั่วไป   (General Botany)  3(2-3-6)
01403111   เคมีทั่วไป (General Chemistry)  4(4-0-8)
01403112  เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)  1(0-3-2)
01403221  เคมีอินทรีย์  (Organic Chemistry)  4(4-0-8)
01403222  เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ   (Laboratory in Organic Chemistry)  1(0-3-2)
01417111  แคลคูลัส I  (Calculus I)  3(3-0-6)
01420115  ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ   (Laboratory in Abridged Physics)  1(0-3-2)
01420119  ฟิสิกส์อย่างสังเขป   (Abridged Physics)  3(3-0-6)
01422111  หลักสถิติ   (Principles of Statistics)  3(3-0-6)

      –  วิชาเฉพาะบังคับ        43      หน่วยกิต
01303311  การทำไม้  (Timber Harvesting)  (Pre : 01420119)  3(3-0-6)
01304351  การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้  (Forest Resource Inventory) (Pre : 01422111)   3(3-0-6)
01304352  การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Resource Inventory)  (Pre : 01304351)   1(0-3-2)
01304413   กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้ (Forest Law and Administration)  3(3-0-6)
01304441  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้   (Forest Resource Economics)  3(3-0-6)
01305421  การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์   (Forest Product Utilization)  3(3-0-6)
01306211  หลักวนวัฒน์ (Principles of Silviculture)  3(3-0-6)
01306212  การปลูกป่า (Forestation)  3(3-0-6)
01307311  วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น (Introduction to Social Forestry)  3(3-0-6)
01308311   อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Parks, Recreation and Nature Tourism)  3(3-0-6)
01314321   นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า   (Wildlife Ecology and Management)  3(3-0-6)
01349311   พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์  (Foundamental of Geo-informatics)  3(3-0-6)
01349312  พื้นฐานภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Foundamental of Geo-informatics)   (Pre : 01349311)  1(0-3-2)
01xxx391  ระเบียบวิธีวิจัยทาง … (ตามกลุ่มวิชา)  (Research Methods in [by subject])  3(3-0-6)
01xxx497   สัมมนา (ตามกลุ่มวิชา)  (Seminar)  1
01423113   สัตววิทยาทั่วไป  (General Zoology)  3(2-3-6)

วิชาภาคสนาม จำนวน 1 หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกเรียนตามตามกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
01301322  การจัดการลุ่มน้ำภาคสนาม   (Field Watershed Management) (Pre : 01301321)   1(0-3-2)
01302313  วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ภาคสนาม  (Field Forest Biological Sciences) (Pre : 01302212)  1(0-3-2)
01303313  วิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม   (Field Forest Engineering)  (Pre : 01303311)  1(0-3-2)
01304312  การจัดการป่าไม้ภาคสนาม (Field Forest Management) (Pre : 01304311)  1(0-3-2)
01306311 เทคโนโลยีวนวัฒน์ภาคสนาม (Field Silvicultural Technology) (Pre : 01306212) 1(0-3-2)
01307312  วนศาสตร์ชุมชนภาคสนาม  (Field Social Forestry)  (Pre : 01307311)  1(0-3-2)
01308312  อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคสนาม  (Field Parks, Recreation and Nature Tourism)  (Pre : 01308311)  1(0-3-2)
01314322 การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้าภาคสนาม   (Field Wildlife and Range Management)  (Pre : 01314321)   1(0-3-2)

       –  วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า    9        หน่วยกิต
ให้เรียนวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต
01xxx499  โครงงาน (ตามกลุ่มวิชา)  (Project)   2(0-6-3)
และให้เลือกเรียนจากรายวิชาตามกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

 1)  กลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

01301323  การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ  (Watershed System Analysis) (Pre : 01301321)  3(2-3-6)
01301411   นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Conservation Policy)  3(3-0-6)
01301441   ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (Geoinformatic for Watershed Management)  3(2-3-6)
01301451   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำ (Climate Change and Watershed Management)  2(2-0-4)
01301461   อุทกวิทยาป่าไม้ (Forest Hydrology)  3(2-3-6)
01301471   หลักการใช้ที่ดิน (Principles of Land Use)  (Pre : 01306341 และ 01304351)    3(2-3-6)
01301481   การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้  (Forest Environmental Management)  3(3-0-6)
01301482  การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation Extension)   2(2-0-4)
01301483  อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม  (Forest Influences on Environment)   2(2-0-4)
01301496  เรื่องเฉพาะทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม  (Selected Topics in Watershed and Environmental  Management)  1-3
01301498  ปัญหาพิเศษ    (Special Problems)  1-3
01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)  1(1-0-2)
01349490   สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  6

2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
01302411  พลวัตป่าเขตร้อน  (Tropical Forest Dynamics) (Pre : 01302211)  2(2-0-4)
01302412  นิเวศวิทยากล้าไม้ต้นป่าเขตร้อน  (Ecology of Tropical Forest Tree Seedlings)   2(2-0-4)
01302413   การวิเคราะห์ทางสถิติทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Statistical Analyses for Forest biological Research Using Computer Program)   3(2-3-6)
01302431   อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่า  (Forest Plant Systematic)    3(2-3-6)
01302432  ไผ่และปาล์ม   (Bamboo and Palm)  (Pre : 01401114 หรือ 01302131)    2(2-0-4)
01302433  พืชป่ากินได้  (Edible Wild Plants)   2(2-0-4)
01302434  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ (Forest Biodiversity Conservation)    (Pre : 01302211)    2(2-0-4)
01302461   กีฏวิทยาป่าไม้ (Forest Entomology)   3(2-3-6)
01302462  แมลงศัตรูไม้ป่าและไม้ในเมืองเขตร้อน (Insect Pests of Tropical Forest and Urban Trees)    3(2-3-6)
01302463  การจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อน  (Forest Insect Management in the Tropics)  2(2-0-4)
01302471   พยาธิวิทยาป่าไม้  (Forest Pathology)   3(2-3-6)
01302472   เห็ดป่า   (Wild Mushrooms)   3(2-3-6)
01302481   กายวิภาคของไม้ต้น  (Anatomy of Trees)    3(2-3-6)
01302482   สรีรวิทยาของไม้ต้น  (Physiology of Trees)   3(2-3-6)
01302483   พันธุศาสตร์ป่าไม้  (Forest Genetics)    3(2-3-6)
01302484   เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตกล้าไม้ป่า  (Biotechnology for Forest Tree Seedling Production)  3(2-3-6)
01302496   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (Selected Topics in Forest Biological Sciences)    1-3
01302498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)  1(1-0-2)
01349490   สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)   6

3)  กลุ่มวิชาวิศวกรรมป่าไม้
01303321  การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ II  (Surveying and Mapping in Forestry II)  (Pre : 01303221)  2(1-3-4)
01303331  วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้  (Soil Engineering in Forestry)  3(2-3-6)
01303361  เครื่องจักรกลทางป่าไม้ (Forest Machinery)  3(3-0-6)
01303421  การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางทรัพยากรป่าไม้  (Geospatial Analysis in Forest Resources)  (Pre : 01349311 และ 01349312)   3(3-0-6)
01303422  ภูมิสารสนเทศประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้   (Applied Geo-Informatics in Forest Engineering)  (Pre : 01349311 และ 01349312)   3(2-3-6)
01303431   วิศวกรรมการควบคุมการกร่อนของดิน (Soil Erosion Control Engineering)  3(2-3-6)
01303441  การวางแผนการทำไม้  (Logging Planning)  2(2-0-4)
01303442  การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในป่าเศรษฐกิจ (Environmental Impact Management in Commercial Forest)   2(2-0-4)
01303443  การยศาสตร์ในทางป่าไม้ (Ergonomics in Forestry)  2(1-3-4)
01303451  การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้ (Computer Applications in Forestry)   2(1-3-4)
01303452  การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้  (Forest information management)  3(3-0-6)
01303453  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางป่าไม้  (Emerging technology in forestry)   2(2-0-4)
01303496   เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้ (Selected Topics in Forest Engineering)  1-3
01303498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)  1(1-0-2)
01349490   สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)   6

4) กลุ่มวิชาการจัดการป่าไม้
01304321   รุกขกาลวิทยา (Dendrochronology)  3(2-3-6)
01304322  การคณิตป่าไม้ (Forest Mensuration)  (Pre : 01304221)  2(2-0-4)
01304331  ภาพคณิตทางการป่าไม้  (Photogrammetry in Forestry)   3(2-3-6)
01304332   หลักการรับรู้ระยะไกล   (Principles of Remote Sensing)  3(2-3-6)
01304353  การสำรวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (Forest Resource Inventory for Specific Purposes)  2(2-0-4)
01304411   นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Policy)  3(3-0-6)
01304412   แผนการจัดการป่าไม้   (Forest Management Plan)  3(3-0-6)
01304414   หลักการจัดการความรู้ป่าไม้ (Principles of Forest Knowledge Management)  2(2-0-4)
01304421   ชีวมิติป่าไม้  (Forest Biometry)  (Pre : 01422111)  3(3-0-6)
01304431  เทคนิคการทำแผนที่ป่าไม้  (Forest Mapping Techniques)  3(2-3-6)
01304432  เทคนิคการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ (Techniques for Forest and Land Use Change Analysis)   2(2-0-4)
01304442   การประเมินค่าป่าไม้ (Forest Valuation)  3(3-0-6)
01304443   การตลาดป่าไม้ (Forest Marketing)  3(3-0-6)
01304461  การประชาสัมพันธ์ด้านการป่าไม้ (Public Relations in Forestry)  2(2-0-4)
01304462   การจัดการป่าชายเลน (Mangrove Forest Management)   3(3-0-6)
01304496   เรื่องเฉพาะทางการจัดการป่าไม้  (Selected Topics in Forest Management)       1-3
01304498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)
01349490   สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   6

5)  กลุ่มวิชาวนวัฒนวิทยา
01306411  เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการปลูกป่า (Silviculture technology for forestation)   2(2-0-4)
01306412  วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน  (Mangrove Silviculture)  2(2-0-4)
01306421  เมล็ดพรรณไม้ป่า  (Forest Tree Seeds)  3(2-3-6)
01306422  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า  (Forest Tree Improvement)  2(2-0-4)
01306431  ไฟป่าและการควบคุม  (Forest Fire and Control)  2(2-0-4)
01306441   ปฐพีวิทยาป่าไม้ (Forest Soils)   3(2-3-6)
01306442  สารอาหารไม้ป่า  (Forest Tree Nutrition)  (Pre : 01306341)   2(2-0-4)
01306461   วนวัฒน์เขตเมือง  (Urban Silviculture)   3(2-3-6)
01306496   เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์  (Selected Topics in Silviculture)   1-3
01306498   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)    1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)
01349490   สหกิจศึกษา   (Cooperative Education)    6

6)  กลุ่มวิชาวนศาสตร์ชุมชน
01307411  ธรรมาภิบาลป่าไม้และระบบการถือครองป่าไม้เบื้องต้น (Introduction to Forest Governance and Forest Tenure System)   2(2-0-4)
01307412  การจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน (Community Based Forest Resource Management)     3(3-0-6)
01307421  หลักวนเกษตรและการจัดการ  (Principles of Agroforestry and Management)      3(3-0-6)
01307431  การส่งเสริมการป่าไม้  (Forestry Extension)  3(3-0-6)
01307432  เทคนิคและเครื่องมือทางวนศาสตร์ชุมชน (Techniques and Tools in Social Forestry)   2(2-0-4)
01307433  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในงานวนศาสตร์ชุมชน (Participatory Learning Process in Social Forestry)  3(3-0-6)
01307496  เรื่องเฉพาะทางวนศาสตร์ชุมชน (Selected Topics in Social Forestry)  1-3
01307498  ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3
01349390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)
01349490  สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)     6
01454111   รัฐศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Political Science)  3(3-0-6)
01459231  จิตวิทยาชุมชน  (Community Psychology)  3(3-0-6)
01460231  สังคมวิทยาชนบท  (Rural Sociology)   3(3-0-6)
01460433  สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม  (Environment Sociology)   3(3-0-6)
01460442  การพัฒนาชุมชน  (Community Development)  3(3-0-6)

7)  กลุ่มวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
01308421  การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ (Planning for Parks and Recreation Areas)  (Pre : 01308311)  3(2-3-6)
01308422   การออกแบบภูมิทัศน์และผังบริเวณนันทนาการ (Landscape and Recreation Site Design)  (Pre : 01308311)   3(2-3-6)
01308431   เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Interpretation Techniques)  (Pre : 01308311)   3(2-3-6)
01308432  โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการนำเที่ยวทางธรรมชาติ (Ecotourism Programming and Nature Guide)  (Pre : 01308311)    2(2-0-4)
01308433   การจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ (Management for Parks and Recreation Areas)  (Pre : 01308311)  2(2-0-4)
01308496   เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  (Selected Topics in Parks, Recreation and Nature Tourism)  1-3
01308498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)  1(1-0-2)
01349490   สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)   6

8)  กลุ่มวิชาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
01314411  ปักษีวิทยาป่าไม้   (Forest Ornithology)   3(2-3-6)
01314412  วิทยาสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม  (Forest Mammalogy)  3(2-3-6)
01314422  เทคนิคการศึกษาและจัดการสัตว์ป่า  (Wildlife Study and Management Techniques)  (Pre : 01314321)   3(2-3-6)
01314423  นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่าเขตร้อน (Tropical Wildlife Ecology and Management)  (Pre : 01314321)   2(2-0-4)
01314441  หลักการจัดการทุ่งหญ้า  (Principles of Range Management)   3(3-0-6)
01314451  การใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้า  (Range Utilization)  2(2-0-4)
01314496   เรื่องเฉพาะทางการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า  (Selected Topics in Wildlife and Range Management)  1-3
01314498   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (Cooperative Education Preparation)  1(1-0-2)
01349490   สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)   6

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

 

Leave a Reply