วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
Bachelor of Science Program in Wood and Paper Products Technology
รหัสหลักสูตร  25400021100939
เล่มหลักสูตร มคอ. 2

ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และหลักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ พร้อมกับการศึกษาทางด้านการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบของประเทศอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ความสำคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ เป็นหลักสูตรทางด้านวนศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของไม้อย่างคุ้มค่า โดยเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรและป่าไม้ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมผลิตแผ่นใยไม้อัด อุตสาหกรรมผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากชีวมวล และอุตสาหกรรมที่ใช้เส้นใยไม้และเคมีไม้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่บัณฑิตต้องมีความรู้ทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพรียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตร
         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า       137     หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า        30     หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                               ไม่น้อยกว่า         5     หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ     ไม่น้อยกว่า        4     หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                        13     หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า        5     หน่วยกิต
–  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า       101     หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาแกน                                                                   58     หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                                      34     หน่วยกิต
–  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                              ไม่น้อยกว่า         9     หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    30     หน่วยกิต
     1.1  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข         ไม่น้อยกว่า         5     หน่วยกิต
01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา  (Physical Education Activities)  1(0-2-1)
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

    1.2   กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      ไม่น้อยกว่า    4      หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

    1.3  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      13      หน่วยกิต
–  ภาษาไทย                                                         3( –  – )
–  ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                                9( –  – )
–  สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                                  1( –  – )

    1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า     5    หน่วยกิต
01999111   ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  (Knowledge of the Land)  2(2-0-4)
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

    1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์        ไม่น้อยกว่า      3      หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า       101     หน่วยกิต
      2.1  วิชาแกน       58     หน่วยกิต
01202211   หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering)  4(4-0-8)
01202218  การปฏิบัติการถ่ายโอนโมเมนตัมและความร้อน (Momentum and Heat Transfer Operations)  3(3-0-6)
01301111   วนศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Forestry)  3(3-0-6)
01301112   วนศาสตร์ภาคสนาม  (Field Forestry) (Pre : 01301111)  1(0-3-2)
01302131   รุกขวิทยา  (Dendrology)   3(2-3-6)
01302132   รุกขวิทยาภาคสนาม  (Field Dendrology)  (Pre : 01302131)  2(0-6-4)
01305111   การเขียนแบบเทคนิคในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ  (Technical Drawing in Wood and Paper Industries)   3(2-3-6)
01305212   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษเบื้องต้น  (Introduction to Wood and Paper Products Technology)  3(3-0-6)
01305213  กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้  (Anatomy and Identification of Wood)  3(2-3-6)
01306211   หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์ (Principles of Silviculture Technology)   3(3-0-6)
01310231   เคมีของเนื้อไม้  (Wood Chemistry) (Pre : 01403221)  3(2-3-6)
01403111   เคมีทั่วไป  (General Chemistry)  4(4-0-8)
01403112   เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ   (Laboratory in General Chemistry)  (Pre : 01403111 หรือพร้อมกัน)  1(0-3-2)
01403221   เคมีอินทรีย์  (Organic Chemistry)  (Pre : 01403111 หรือ 01403115 หรือ 01403117)  4(4-0-8)
01403222   เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry) (Pre : 01403221 หรือพร้อมกัน)  1(0-3-2)
01417167   คณิตศาสตร์วิศวกรรม I  (Engineering Mathematics I)   3(3-0-6)
01417168   คณิตศาสตร์วิศวกรรม II  (Engineering Mathematics II) (Pre : 01417167)   3(3-0-6)
01420111   ฟิสิกส์ทั่วไป I  (General Physics I)  3(3-0-6)
01420112   ฟิสิกส์ทั่วไป II  (General Physics II)  (Pre : 01420111)  3(3-0-6)
01420113   ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (Laboratory in Physics I)  (Pre : 01420111 หรือพร้อมกัน หรือ 01420117 หรือพร้อมกัน)  1(0-3-2)
01420114   ปฏิบัติการฟิสิกส์ II (Laboratory in Physics II)  (Pre : 01420113 และ 01420112 หรือพร้อมกัน หรือ 01420118 หรือพร้อมกัน)  1(0-3-2)
01422111   หลักสถิติ  (Principles of Statistics)  3(3-0-6)

      2.2  วิชาเฉพาะบังคับ       34      หน่วยกิต
– ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังต่อไปนี้

              1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
01305321  สมบัติทางฟิสิกส์ของไม้  (Physical Properties of Wood)  (Pre : 01420112)  3(2-3-6)
01305322  สมบัติเชิงกลของไม้ (Mechanical Properties of Wood)  (Pre : 01420112)   3(2-3-6)
01305361  การเสื่อมสภาพและการป้องกันผลิตภัณฑ์ไม้  (Wood Products Deterioration and Preservation)   (Pre : 01305213)   3(2-3-6)
01305362  การแปรรูปและตกแต่งไม้ด้วยเครื่องจักร (Wood Machining Processes)  3(2-3-6)
01305363  เทคโนโลยีการอบไม้  (Wood Drying Technology)  (Pre : 01305351)  3(2-3-6)
01305391  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ (Basic Research Methods in Wood Science and Technology)  (Pre : 01422111)   3(3-0-6)
01305392  การฝึกงานด้านอุตสาหกรรมไม้  (Practice in Wood Industries)   3
01305464  การออกแบบและตกแต่งผิวหน้าไม้  (Wood Design and Finishing)  3(2-3-6)
01305471  เทคโนโลยีการผลิตไม้อัด ไม้ประกับ และทฤษฎีการยึดติด  (Manufacturing Technology of Plywood, Laminated Wood and  Theory of Adhesion)  (Pre : 01305322 หรือพร้อม 01403221)   3(2-3-6)
01305472  เทคโนโลยีการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด (Manufacture of Particleboard and Fiberboard Technology)   3(2-3-6)
01305497   สัมมนา  (Seminar)  1
01305499  โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  (Wood Science and Technology Project)  (Pre : 01305391)  3(0-9-5)

           2) วิชาเอกเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
01310321  สมบัติทางกายภาพของเส้นใยเยื่อและกระดาษ  (Physical Properties of Pulp Fibers and Paper)  (Pre : 01305212)   3(3-0-6)
01310334  เคมีการผลิตกระดาษ  (Papermaking  Chemistry)  (Pre : 01310231)   3(2-3-6)
01310341   เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ (Pulping and Bleaching Technology)  (Pre : 01310231)  3(2-3-6)
01310342   เทคโนโลยีการผลิตกระดาษ (Papermaking Technology)  (Pre : 01305212)  3(2-3-6)
01310343   เทคโนโลยีการรีไซเคิลกระดาษ  (Paper Recycling Technology)  (Pre : 01310342)  3(2-3-6)
01310391   ระเบียบวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (Basic Research Methods in Pulp and Paper Technology)  (Pre : 01422111 และ/หรือ 01310341 หรือ 01310342)  3(3-0-6)
01310392  การฝึกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Practice in Pulp and Paper Industries)  (Pre : 01310341 และ 01310342)   3
01310451   เทคโนโลยีการเคลือบผิวและแปรรูปกระดาษ (Paper Coating and Converting Technology) (Pre : 01310342)   3(2-3-6)
01310461   เทคโนโลยีการพิมพ์กระดาษ  (Paper Printing Technology)  (Pre : 01310342)       3(2-3-6)
01310481   การวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Measurements and Controls in Pulp and Paper Industry)  (Pre : 01310341 และ 01310342)  3(3-0-6)
01310497   สัมมนา (Seminar)  1
01310499   โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Technology Project)        3(0-9-5)

   2.3  วิชาเฉพาะเลือก      ไม่น้อยกว่า           9    หน่วยกิต
– ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในวิชาเอกเดียวกับวิชาเฉพาะบังคับ ดังต่อไปนี้

          1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
01206221   ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร (Applied Probability and Statistics for engineers)  (Pre : 01417168)  3(3-0-6)
01206341   การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม  (Industrial Work Study)  3(3-0-6)
01305351   การทำไม้และการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้  (Harvesting and Utilization of Forest Products)  (Pre : 01206221)   3(3-0-6)
01305352   การออกแบบและการผลิตเครื่องเรือนไม้  (Design and Manufacturing of Wood Furniture)  3(2-3-6)
01305353   การยศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้  (Ergonomics in Wood Industries)  3(3-0-6)
01305423   วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน I (Structural Engineering of Tropical Wood I)   (Pre : 01305322)   3(2-3-6)
01305424   วิศวกรรมโครงสร้างไม้เขตร้อน II  (Structural Engineering of Tropical Wood II)  (Pre : 01305423)   3(2-3-6)
01305425   อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ    (Thermodynamics in Wood and Paper Industries)   (Pre : 01420111)   3(3-0-6)
01305441   การจัดการและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้  (Management and Quality Control in Wood Products Industries)  (Pre : 01422111)   3(3-0-6)
01305442   แบบจำลองกรรมวิธีการแปรรูปไม้  (Wood Processing Models)   3(3-0-6)
01305443   การวิจัยขั้นดำเนินการในการจัดการผลิต  (Operation Research in Production Management)   (Pre : 01417168)   3(3-0-6)
01305446   การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้  (Wood Products Marketing)    3(3-0-6)
01305473   เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้  (Energy Conversion Technology from Wood)    3(2-3-6)
01305496   เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  (Selected Topics in Wood Science and Technology)    1-3
01305498   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (Cooperative Education Preparation)  1(1-0-2)
01349490  สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)   6
01422311   การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ (Applied Experimental Design and Analysis)  (Pre : 01422111)  3(3-0-6)

        2) วิชาเอกเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
01206221   ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร (Applied Probability and Statistics for Engineers)  (Pre : 01417168)   3(3-0-6)
01206322   การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) (Pre : 01206221)  3(3-0-6)
01206451   กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Industrial and Commercial Laws)   3(3-0-6)
01305425   อุณหพลศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ (Thermodynamics in Wood and Paper Industries)   3(3-0-6)
01310432   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม้  (Industrial Technology of Wood Cellulose)  (Pre : 01310341)   3(3-0-6)
01310433   เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลส (Nanocellulose Production Technology)    (Pre : 01310231)   3(3-0-6)
01310444   เครื่องจักรผลิตกระดาษและการควบคุมการเดินเครื่อง (Paper Machines and Operation Controls)  (Pre : 01310342)   3(2-3-6)
01310471   เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นในการผลิตเยื่อและกระดาษ (Introduction to Biotechnology in Pulp and Paper Manufacturing)  (Pre : 01305212)   3(3-0-6)
01310472   การควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Pollution Control in Pulp and Paper Industries)  (Pre : 01305212)   3(2-3-6)
01310482  มาตรฐานการทดสอบเยื่อและกระดาษ  (Pulp and Paper Testing Standard)  (Pre : 01310342)   3(2-3-6)
01310483  การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ  (Pulp and Paper Production Management)  (Pre : 01305212)   3(3-0-6)
01310496   เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ (Selected Topics in Pulp and Paper)   1-3
01310498   ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)   1-3
01349390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (Cooperative Education Preparation)   1(1-0-2)
01349490  สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  6
01403455   เคมีสิ่งแวดล้อม  (Environmental Chemistry) (Pre : 01403221 หรือ 01403224)   3(3-0-6)
01422311   การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์   (Applied Experimental Design and Analysis)     3(3-0-6)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต

 

 

 

Leave a Reply