วท.ม. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
Master of Science Program in Parks, Recreation, and Tourism
รหัสหลักสูตร      25420021100763
เล่มหลักสูตร มคอ. 2 


ปรัชญา
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคมเพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

ความสำคัญ
การใช้พื้นที่ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์โดยชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ประโยชน์เพื่อโครงการก่อสร้างขนาดต่าง ๆ โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อุทยานหรือพื้นที่คุ้มครองของประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นวัตถุประสงค์หลัก ถูกคุกคามและได้รับความกดดันมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การจัดการแก้ปัญหาของพื้นที่คุ้มครอง เพื่อให้พื้นที่สามารถดำรงบทบาทหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ และยกระดับการจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ก้าวไปสู่ความเป็นสากลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันพลวัตของนันทนาการและการท่องเที่ยวที่ไม่หยุดนิ่งก็ยิ่งเพิ่มความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นมากขึ้นเช่นกัน
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยานนันทนาการ และการท่องเที่ยว มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 และได้ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้งในปีการศึกษา 2549 และ 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตอบสนองต่อปรัชญาและสถานการณ์เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น คณะวนศาสตร์จึงขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวครั้งที่ 3 โดยเน้นปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยังคงให้ความสำคัญกับศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรและไม่มีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่น ๆ นันทนาการ และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการในสาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวให้กับบุคลากรของประเทศ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

หลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    24     หน่วยกิต

–  วิชาสัมมนา                                    2    หน่วยกิต
–  วิชาเอกบังคับ                               13   หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า         9    หน่วยกิต
ข.  วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต

รายวิชา
ก.  รายวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า    24   หน่วยกิต

– สัมมนา             2      หน่วยกิต
01308597    สัมมนา   (Seminar)        1,1

– วิชาเอกบังคับ     13   หน่วยกิต
01308511  หลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   (Principles of Recreation and Nature Tourism)  3(3-0-6)
01308512  มนุษยมิติในการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ (Human Dimension in Park and Recreation Area Management)  2(2-0-4)
01308513   นิเวศวิทยาของพื้นที่คุ้มครอง   (Ecology of Protected Areas)   2(2-0-4)
01308531   การจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Protected Area Management)  3(3-0-6)
01308591   เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Research Techniques in Parks, Recreation, and Tourism)   3(2-3-6)

– วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
01308514   ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์สําหรับพื้นที่คุ้มครอง  (Conservation Biology for Protected Areas)  3(3-0-6)
01308521   เทคนิคการวางแผนสำหรับอุทยานและพื้นที่นันทนาการ   (Planning Techniques for Parks and Recreation Areas)    3(2-3-6)
01308522   ผลกระทบทางนันทนาการ   (Recreation Impacts)    3(2-3-6)
01308523   การวางแผนโครงการสื่อความหมายธรรมชาติ  (Nature Interpretation Project Planning)   3(2-3-6)
01308524   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Geographic Information System for  Parks, Recreation, and Tourism)    3(2-3-6)
01308534    การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism Management)    3(3-0-6)
01308535    การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)   3(3-0-6)
01308536    การท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า (Wildlife Tourism)   3(3-0-6)
01308596    เรื่องเฉพาะทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว (Selected Topics in Parks, Recreation and Tourism)      1-3
01308598   ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1-3

ข.  วิทยานิพนธ์      ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01308599      วิทยานิพนธ์  (Thesis)   1-12

 

 

Leave a Reply