วท.ม. สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
Master of Science Program in Silviculture
รหัสหลักสูตร  25230021100119
เล่มหลักสูตร มคอ. 2


ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา มีแนวคิดในการให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความรู้และความสามารถระดับสูงโดย กระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านวนวัฒนวิจัยตอบสนองความต้องการของประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศโดยการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การฟื้นฟูป่าไม้ การปลูกป่านอกพื้นที่ป่า (trees outside the forest) การปลูกป่าเพื่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินมูลค่าของระบบ นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ และการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ สังคมโลก ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการปลูกป่าและ การฟื้นฟูป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี ความสามารถในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวนวัฒนวิทยาเฉพาะด้าน และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และบริบทของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีพื้นฐานความรู้ ทางวนศาสตร์ที่เข้มแข็งและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านวนวัฒนวิทยาระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทางด้านวนวัฒนวิทยากับศาสตร์อื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของการปฏิบัติงาน และมีทักษะที่สําคัญของคนในศตวรรษที่ 21 เช่น ภาวะความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ภาษาและการสื่อสาร และการใช้ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ความสําคัญ
ภายหลังจากการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2532 ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าธรรมชาติ ตลอดจนการปลูกป่าเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเมือง ได้เพิ่มความสําคัญมากยิ่งขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากภาครัฐสูงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น และเอกชน โดยที่แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา สมดุลของระบบนิเวศ โดยการให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ด้วยการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อนําไม้ มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทําลายเพื่อให้ป่าไม้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และดํารงค์บทบาทในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ และการปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งกัก เก็บคาร์บอนอันเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กําลังเป็นปัญหาในระดับโลก ตลอดจนการผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในสายอาชีพทางวนวัฒนวิทยาให้ออกไปปฏิบัติงานด้านวนวัฒนวิทยา และการพัฒนาวิชาการด้านสวนป่า ตลอดจน การฟื้นฟูป่าไม้เพื่อสนองความต้องการของประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตให้ที่มีความรู้และความสามารถระดับสูงทางด้านวนวัฒนวิทยา สามารถนําความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า ตามความ ต้องการของภาครัฐ และภาคเอกชน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และบริบทของโลกที่ เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านวนวัฒนวิทยาให้ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น และบรรเทาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีในการปลูก บํารุงป่าไม้ และพัฒนาผลผลิตให้สนองความต้องการของท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการปลูกและฟื้นฟูป่าสู่ความเป็นเลิศ และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

หลักสูตร     แผน ก แบบ ก
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ก.  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า    24   หน่วยกิต
– สัมมนา                                         2   หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ                              6   หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า     16   หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   24   หน่วยกิต

– สัมมนา     2    หน่วยกิต
01306597   สัมมนา   (Seminar)    1, 1

– วิชาเอกบังคับ   6   หน่วยกิต
01306512   ผลผลิตมวลชีวภาพและการหมุนเวียนสารอาหาร (Biomass Production and Nutrient Cycling) 3 (3-0-6)
01306591  เทคนิคการวิจัยทางวนวัฒน์ (Research Techniques in Silviculture) 3 (3-0-6)

– วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต  ดังตัวอย่าง รายวิชาต่อไปนี้
01306513  ระบบวนวัฒน์เพื่อการรับรองทางป่าไม้  (Silvicultural Systems for Forest Certification) 3 (3-0-6)
01306514  วนวัฒน์ป่าชายเลนประยุกต์  (Applied Mangrove Silviculture)  3 (3-0-6)
01306515  การฟื้นฟูป่า (Forest Restoration)  3 (3-0-6)
01306516  วนวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Silviculture and Climate Change) 3 (3-0-6)
01306517  วนวัฒน์ขั้นสูง (Advanced Silviculture)  3 (3-0-6)
01306521  เมล็ดไม้ป่าประยุกต์ (Applied Forest Tree Seeds)  3 (3-0-6)
01306522  การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม้ (Growth and Development of Trees) 3 (2-3-6)
01306523  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่าประยุกต์ (Applied Forest Tree Improvement) 3 (3-0-6)
01306524  การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า (Conservation of Forest Tree Genetics) 3 (3-0-6)
01306531  นิเวศวิทยาไฟป่า (Forest Fire Ecology)  3 (3-0-6)
01306532  การจัดการไฟป่า (Forest Fire Management)  3 (3-0-6)
01306533  การติดตามตรวจสอบสุขภาพป่าไม้ (Forest Health Monitoring) 3 (3-0-6)
01306541   การประเมินคุณภาพถิ่นที่ขึ้นป่าไม้ (Forest Site Quality Assessment) 3 (3-0-6)
01306542  การจัดการดินป่าไม้ (Forest Soil Management)  3 (3-0-6)
01306561  วนวัฒน์เขตเมืองขั้นสูง (Advanced Urban Silviculture)  3 (3-0-6)
01306563  ภูมิอากาศจุลภาคในเมือง (Urban Microclimate)  3 (3-0-6)
01306564  การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง (Management of Urban Green Spaces)  3 (3-0-6)
01306596  เรื่องเฉพาะทางวนวัฒน์ (Selected Topics in Silviculture)  1-3
01306598  ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชา หรือนอกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรหัสวิชาสามตัวท้ายระดับ 500 ขึ้นไป จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หัวหน้า ภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข. วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า   12    หน่วยกิต
01306599   วิทยานิพนธ์   (Thesis)    1-12

Leave a Reply