วท.ม. สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ Master of Science Program in Watershed and Forest Environmental Management รหัสหลักสูตร  25230021100121 เล่มหลักสูตร มคอ.2 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้เชิงลึกถึงผลกระทบของการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องต่อการทําหน้าที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ในการให้ทรัพยากรน้ำที่ดีทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และ ระยะเวลาการไหล

Read more

วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ Master of Science Program in Forest Engineering รหัสหลักสูตร  25490021107329 เล่มหลักสูตร มคอ.02 ปรัชญา         ปรัชญาของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีดังนี้ “สร้างสมภูมิปัญญาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมป่าไม้ ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม

Read more

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ Master of Science Program in Forest Biological Science รหัสหลักสูตร   25230021100097 เล่มหลักสูตร มคอ.2 ปรัชญาและความสำคัญ        สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ ให้เป็นไปตามปรัชญาของคณะวนศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีปณิธานคือ สอนดี วิจัยดี บริการวิชาการดี

Read more

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ Bachelor of Science Program in Wood and Paper Products Technology รหัสหลักสูตร  25400021100939 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และหลักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ

Read more

วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวนศาสตร์ Bachelor of Science Program in Forestry รหัสหลักสูตร    25430021100235 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวนศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคมของ ประเทศชาติ ภูมิภาค

Read more

หลักสูตร

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์ พ.ศ.2520 (แนะนำให้อ่าน)   หลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

Read more