ข้อมูลการศึกษา

  ข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2561  (download-ข้อมูลดิบ)   สรุปภาพรวมและกราฟ จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2560 (download-ข้อมูลดิบ) จำนวนนิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550-2561 (download-ข้อมูลดิบ) สถิติการได้งานทำของนิสิต ต้นทุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ผลการเรียนนิสิต   ข้อมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2550-2561

Read more

การสมัครเข้าศึกษา

TCAS คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564TCAS คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564   TCAS 1 – Portfolio  (สมัคร 5 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64, 2 –

Read more

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศกระทรวง

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2559  [download] ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559  [download] พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 [download] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ พ.ศ.2556 [download]   ประกาศกระทรวง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

Read more

แบบฟอร์มยื่นคำร้องต่าง ๆ / นิสิต

ระดับปริญญาตรี คำร้องขอลงทะเบียนเรียน/ Request for Registration  [Download] คำร้องทั่วไป มก. /General Request  [Download] คำร้องทั่วไป วน.  [Download] แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)/Registration Form  [Download] แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (KU3) / Add-Drop form  [Download] คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/Request

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการบริหารและปรับปรุงหลักสูตร แบบฟอร์มการเขียนรายงาน [มคอ.1]  [มคอ.2]  [มคอ.3] [มคอ.4] [มคอ.5]  [มคอ.6]  [ มคอ.7] แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร [ระดับปริญญาตรี] [ระดับบัณฑิตศึกษา] แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงานเปิดและประบปรุงหลักสูตร [download]  และรายละเอียดการดำเนินงาน [download] แบบฟอร์มประมวลการสอน (course syllabus) แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร แบบฟอร์มการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLO [download

Read more

ปร.ด. สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว Doctor of Philosophy Program in Parks, Recreation, and Tourism รหัสหลักสูตร  25540021103049 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 โครงสร้างหลักสูตร    แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  48 

Read more

ปร.ด. สาขาวิชาวนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Forestry รหัสหลักสูตร      25340021100178 เล่มหลักสูตร มคอ. 2  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 –

Read more

วท.ม. สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program) รหัสหลักสูตร     25440021100607 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้วยตำแหน่งของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน มีพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป (continental) และคาบสมุทร

Read more

วท.ม. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม Master of Science Program in Forest Resource and Environmental Administration รหัสหลักสูตร    25420021100774 เล่มหลักสูตร มคอ. 2   ปรัชญา ผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนทัศน์ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพอย่างยั่งยืน ความสำคัญ ปณิธานแห่งวิชาชีพวนศาสตร์

Read more